Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
15/05/2014
Πολ. 1137/13.5.2014, Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια της παρ.1 του αρ.31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014.

 

Πολ.1137/13.5.2014

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και δεδομένου ότι το Προεδρικό Διάταγμα που προβλεπόταν να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της περίπτ. ια' της παρ. 1 του άρθ. 31 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 29 του άρθ. 3 του ν. 4110/2013 και πριν την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013 ουδέποτε εκδόθηκε, σας γνωρίζουμε ότι για την αναγνώριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για το οικ. έτος 2014 θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα από την αριθ. 12962 (ΠΟΛ)2029/03.11.1987 (ΦΕΚ Β' 743/1987) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δεν έχει καταργηθεί.

 

 

Πηγή:


efm_728x90