Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
02/10/2014
Άρθρο: Ταμειακές Ροές

Αναστασία Πηλιούνη, ΒΑ-ΜΒΑ Οικονομολόγος,– Μέλος της επιστημονικής ομάδας Power-tax

 

Η Κερδοφορία συνεπάγεται Ρευστότητα?

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εταιριών οι οποίες ήταν «κερδοφόρες» όμως χρεοκόπησαν! Γιατί; Διότι αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

 

Η ρευστότητα είναι σημαντικότερη από την κερδοφορία για την βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα μίας εταιρίας.

Ας υποθέσουμε ότι μία εταιρία αγοράζει εμπορεύματα αξίας 10.000€ με πίστωση 120 ημερών, τα οποία στην συνέχεια τα πουλά έναντι 50.000€! Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν αλλά κόστη και το κέρδος από αυτή τη δραστηριότητα ανέρχεται σε 40.000€. Η εταιρία οφείλει να αποπληρώσει την υποχρέωσή της προς τον προμηθευτή εντός 3 μήνου, αλλά τα εμπορεύματα τα πούλησε με πίστωση 6 μηνών. Πως θα καλύψει τη διαφορά των 3 μηνών;

Από το συγκεκριμένο παράδειγμα προκύπτει ότι η εταιρία αυτή θα παρουσιάσει κέρδη προ φόρων 40.000€. Είναι βιώσιμη η εταιρία? Όχι διότι το Λογιστικό Κέρδος που παρουσιάζει δεν είναι κέρδος σε μετρητά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να καλύψει την υποχρέωσή της. 

Αυτό το πρόβλημα, στη σύνθετη μορφή του, καλούνται να λύσουν καθημερινά οι επιχειρήσεις. Για να είναι σε θέση οι τρίτοι (πιστωτές, προμηθευτές, επενδυτές) να εκτιμήσουν την βιωσιμότητα της εταιρίας θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μία οικονομική κατάσταση που θα τους δίνει πληροφορίες σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (βραχυπρόθεσμες επενδύσεις με δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης χωρίς μεταβολή στην αξία τους) που χρησιμοποιούν για λειτουργικούς και επενδυτικούς σκοπούς.

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΔΛΠ 7

Η κατάσταση των ταμειακών ροών παρουσιάζει και αναλύει την δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει ταμειακά διαθέσιμα από την δραστηριότητά της, τις πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποίησε, καθώς και την χρήση των χρηματικών πόρων που έκανε, σε μία ορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. 01/01-31/12).  Οι ταμειακές ροές αναλύονται σε 3 κατηγορίες:

              

 

Η κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών προβλέπεται από το ΔΛΠ 7 και είναι υποχρεωτική για:

 • Τις εταιρείες που τηρούν τα Δ.Λ.Π., καθώς είναι μία από τις πέντε καταστάσεις που συνθέτουν το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων. 
 •  Τις Ανώνυμες Εταιρείες οι οποίες συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Βάσει της τροποποίησης που έγινε στον ν.2190/1920 με τον ν.3487/2006, όσες ανώνυμες εταιρείες συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούμενες σε αυτές επιχειρήσεις καταρτίζουν, επιπροσθέτως, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και Κατάσταση Ταμειακών Ροών.

 

Η χρησιμότητα των ταμειακών ροών

Η κατάσταση των ταμειακών ροών παρέχει πληροφορίες για την εταιρία, όπως:

 • Την δυνατότητα να “παράγει” ταμειακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα από την δραστηριότητά της.
 • Την δυνατότητα να παράγει μελλοντικές ταμειακές ροές ή την πιθανότητα να αντιμετωπίσει ταμειακή ανεπάρκεια στο μέλλον.
 • Την χρήση των ταμιακών διαθεσίμων που έκανε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορούν.
 • Τις μεταβολές στην καθαρή περιουσία και την χρηματοοικονομική δομή της εταιρίας.
 • Την πραγματική οικονομική απόδοση, απαλλαγμένη από λογιστικές πρακτικές όπως οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις.
 • Την πιστωτική πολιτική που ακολουθεί και πώς αυτή επηρεάζει τα ταμειακά διαθέσιμα.
 • Τις χρηματοδοτικές πηγές που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία και τις επενδύσεις της.

 

Μέθοδοι Κατάρτισης Ταμειακών Ροών

Υπάρχουν δύο μέθοδοι κατάρτισης Ταμειακών Ροών:

Α. Άμεση Μέθοδος

Β. Έμμεση Μέθοδος

 

Το ΔΛΠ 7 δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να επιλέξουν όποια μέθοδο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, χωρίς περιορισμούς. Η Έμμεση Μέθοδος είναι αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο παρ’ όλο που η άμεση μέθοδο παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους αναλυτές για την πρόβλεψη μελλοντικών ταμειακών ροών. 

Στην τεχνική κατάρτισης των ταμειακών ροών οι δύο μέθοδοι διαφέρουν μόνο στο πρώτο μέρος που αφορά στον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Η τεχνική προσδιορισμού των ταμειακών ροών για επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι ίδια και στις δύο μεθόδους.

Το ΔΛΠ 7 δεν απαιτεί την σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών βάσει κάποιου υποδείγματος με συγκεκριμένη δομή και διάταξη των στοιχείων. Ο μόνος περιορισμός που βάζει είναι η ανάλυση σε 3 κατηγορίες:

 1. Λειτουργικές Δραστηριότητες
 2. Επενδυτικές Δραστηριότητες
 3. Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

 

Τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα για την κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών, είναι:

 1. Ισολογισμός δύο συνεχόμενων χρήσεων-περιόδων
 2. Αποτελέσματα Χρήσης δύο συνεχόμενων χρήσεων-περιόδων
 3. Πληροφορίες που επηρεάζουν τις Ταμειακές Ροές αλλά δεν εμφανίζονται αναλυτικά στις παραπάνω καταστάσεις, όπως:
 • Μεταβολές παγίων (αγορές – πωλήσεις)
 • Αγορά-πώληση Χρεογράφων
 • Έκδοση/ Εξόφληση Ομολογιακού Δανείου
 • Ανάληψη / Εξόφληση Δανείου
 • Μεταβολή Μετοχικού κεφαλαίου
 • Πληρωμή Μερισμάτων
 • Αποσβέσεις
 1. Καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή εμπεριέχει εισροή ή εκροή και δεν αναλύεται στις ετήσιες καταστάσεις.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Λειτουργικές δραστηριότητες

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από πελάτες

Ζημιές / Κέρδη προ φόρων

Μείωση: πληρωμές σε προμηθευτές, υπαλλήλους, δικαιούχους αμοιβών

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Μείωση: Τόκοι που πληρώθηκαν

Αποσβέσεις

Μείωση: Φόροι που πληρώθηκαν

Προβλέψεις

 

Συναλλαγματικές διαφορές

 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

 

Αμοιβές μελών Δ. Σ. σε συμμετοχικούς τίλους

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

 

Μείον:

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

 

Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)

 

 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

Τόκοι εισπραχθέντες

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσματα εισπραχθέντα

Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β)

 

 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Μερίσματα πληρωθέντα

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

 

 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

 

 

Πηγή: Αναστασία Πηλιούνη - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90