Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/05/2014
Πολ. 1134/12.5.2014, Κοινοποίηση καταλόγου χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρ.47 του ν.2859/2000 ¨Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" με ισχύ για το 2014

 

Πολ.1134/12.5.2014

 

ΣΧΕΤ. α. Η με αριθ. πρωτ. 1058189/4454/335/ΠΟΛ.1193/9.7.2002 Α.Υ.Ο.Ο

β. Η με αριθ. πρωτ. Δ.1829/1124/28.11.2006 Α.Υ.Ο.Ο (κοινοποίηση με την αριθ. πρωτ. Δ. 47/24/19.01.2007 Δ.Υ.Ο.Ο)

γ. Η με αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5011387 ΕΞ 28.3.2013 Δ.Υ.Ο

 

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" (αρθ. 344 της οδηγίας Φ.Π.Α. αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της EE (C 138/ 08.05.2014) και ισχύει για το έτος 2014.

Σας ενημερώνουμε ότι, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά κατά χώρα και ονομασία νομίσματος.

Επισημαίνεται ότι, ένα νόμισμα απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, οι υποχρεώσεις των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό καθώς και η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή επενδυτικού χρυσού καθορίζονται με τις ανωτέρω α' και β' σχετικές Α.Υ.Ο.Ο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η γ' σχετική Δ.Υ.Ο καταργείται.

 

Πηγή:


efm_728x90