Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/10/2014
Άρθρο: Πολ. 1116/2014 - Διευκρινίσεις για τους Αγρότες

 

Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης

 

Το υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ.1116/24.04.2014 έρχεται να δώσει νέες διευκρινίσεις όσον αφορά την ένταξη των αγροτών από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στο κανονικό.Αναφορικά με το θέμα της υποχρεωτικής ένταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ έχουν δοθεί διευκρινίσεις με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/17.1.2014 και ΠΟΛ.1079/19.3.2014, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41. Για την εφαρμογή του νέου άρθρου 41, εφαρμόζονται οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί στο παρελθόν, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική τροποποίηση των διατάξεων που ισχύουν ήδη.

Στην συνέχεια ακολουθούν κατηγοριοποιημένοι πίνακες με τις διευκρινίσεις που δίνει η νέα αυτή πολυγραφημένη.

 

Κριτήρια ένταξης – Προθεσμίες

Περιπτώσεις

Διευκρινίσεις

Παρατηρήσεις

Κριτήρια ένταξης αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

Από 01.01.2014 στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και είχαν δικαίωμα να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

II. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 3: Αντικατάσταση του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ένταξης στο κανονικό καθεστώς

Για την προβλεπόμενη υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 1.1.2014, η σχετική δήλωση μεταβολής υποβάλλεται έως 15.4.2014 (έχει ήδη επέλθει η προθεσμία) για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

 

Προθεσμία υποβολής δήλωσης αποθεμάτων

Στην παράγραφο 11 του άρθρου 41 προβλέπεται προθεσμία έως 31.5.2014 για την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων λόγω υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς.

Βέβαια, η ΠΟΛ.1079/19.3.2014 δίνει το δικαίωμα στους αγρότες που μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ να μην συντάξουν απογραφή και να μην υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων, καθότι δεν είναι υποχρεωτικό. Η δήλωση αυτή παρέχει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αποθεμάτων, δικαίωμα το οποίο μπορεί ο αγρότης να μην το ασκήσει.

 

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από αγρότες και λοιπές υποχρεώσεις

Περιπτώσεις

Διευκρινίσεις

Παρατηρήσεις

Ποιοι αγρότες υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς και με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία, για τις πράξεις που πραγματοποιούν από 01.01.2014 και μετά.

Με τις διατάξεις των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) προστέθηκε νέα περίπτωση γ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ. Ισχύει τόσο για τους αγρότες που είχαν ενταχθεί από παλιά στο κανονικό καθεστώς όσο και για αυτούς που εντάσσονται από 01.01.2014. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων εφόσον κάποιος το επιθυμούσε.

Ποιοι αγρότες υποβάλλουν περιοδικές και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Οι αγρότες που τηρούν βιβλία και εκδίδουν στοιχεία για άλλη δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν η άλλη αυτή δραστηριότητα υπάγεται στο φόρο ή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ π.χ. γιατρός

Σε περίπτωση που αγρότης ασκεί και άλλη δραστηριότητα για την οποία απαλλάσσεται, λόγω ύψους ετήσιων ακαθάριστων εσόδων ή λόγω υπαγωγής της δραστηριότητας αυτής σε κάποιο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (π.χ. παράκτιας αλιείας), από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, ο εν λόγω αγρότης υποβάλλει για την αγροτική του δραστηριότητα μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από αγρότη φυσικό πρόσωπο, ενώ δεν υπήρχε υποχρέωση

Σε περίπτωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από αγρότες για την περίοδο από 01.01.2014 έως και την υπογραφή της παρούσης ΠΟΛ, ήτοι 24.04.2014, οι δηλώσεις αυτές είναι αποδεκτές και ο ΦΠΑ που ενδεχομένως έχει καταβληθεί με τις εν λόγω περιοδικές δηλώσεις αναγράφεται στην εκκαθαριστική δήλωση που θα υποβληθεί για το έτος 2014.

 

Μη υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από αγρότη φυσικό πρόσωπο, ενώ υπήρχε υποχρέωση

Λόγω της παράτασης της δήλωσης μεταβολής μέχρι τις 15.04.2014 ή 20.05.2014 κατά περίπτωση διπλογραφικών ή απλογραφικών βιβλίων, οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς από 01.01.2014 και δεν πληρούν τα κριτήρια για υποβολή μόνο εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, μπορούν να δηλώσουν εμπρόθεσμα τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν από 1.1.2014, με την περιοδική δήλωση που αφορά την πρώτη φορολογική περίοδο που λήγει μετά την υποβολή της δήλωσης μεταβολής.

 

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και δηλώσεων Intrastat

Υπάρχει υποχρέωση υποβολής στις προθεσμίες που ισχύουν από τις οικείες αποφάσεις για τις λοιπές εταιρείες.

Μόνο σε περίπτωση ύπαρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 

Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις και ΦΠΑ

Περιπτώσεις

Διευκρινίσεις

Παρατηρήσεις

Απόδοση του ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις για αγροτικά προϊόντα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων του κανονικού καθεστώτος

Υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο είναι ο παραγγελιοδόχος. Κατά συνέπεια, οι παραγγελιοδόχοι υποχρεούνται στην απόδοση στο δημόσιο του συνόλου του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων, ενώ οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ οι οποίοι πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ που αναλογεί στις εν λόγω πωλήσεις. Με τις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι παραγγελιοδόχοι αποδίδουν στους αγρότες την καθαρή αξία των πωλήσεών τους που δικαιούνται, βάσει των συμφωνιών που συνάπτουν. Οι εν λόγω αξίες συνιστούν εκροές απαλλασσόμενες από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος και καταχωρούνται στον κωδ. 309 της περιοδικής δήλωσης [έντυπο Φ2, έκδοση 2011 (2)] και στον κωδ. 610 της εκκαθαριστικής δήλωσης (έντυπο Φ1, έκδοση 2012).

Με τις διατάξεις των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) προστέθηκε νέο εδάφιο στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000)

Απόδοση του ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις για αγροτικά προϊόντα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων του ειδικού καθεστώτος

Σε περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, οι παραγγελιοδόχοι είναι υπόχρεοι για την απόδοση του φόρου στο δημόσιο, καθώς οι πωλήσεις των εν λόγω αγροτών δεν υπάγονται στο φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ

Με τις διατάξεις των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) προστέθηκε νέο εδάφιο στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000)

Συνεταιριστικές οργανώσεις και ΦΠΑ αγροτών

Καταργείται η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Π. 2070/1820/ΠΟΛ.109/20.3.1987, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161/1987) και όριζε ότι δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. η παράδοση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων που ενεργείται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται από 07.04.2014 να επιβάλλουν ΦΠΑ στο σύνολο των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούν για λογαριασμό αγροτών που υπάγονται στο ειδικό αλλά και στο κανονικό καθεστώς. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα εξακολουθούν να λαμβάνουν επιστροφή με τον κατ' αποκοπή συντελεστή με βάση το ύψος των πωλήσεών τους. Επίσης, οι αγοραστές υποκείμενοι στον φόρο, που αγοράζουν τα προϊόνται από τους συναιτερισμούς, θα μπορούν να εκπίπτουν τον ΦΠΑ που θα πληρώνουν.

Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις από αγροτικούς συνεταιρισμούς για την περίοδο από 01.01-24.04.2014

Στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2014 μέχρι την έκδοση της παρούσας από αγροτικούς συνεταιρισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται και πωλήσεις για λογαριασμό αγροτών που υπάγονται από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς και στις οποίες δεν επεβλήθη ΦΠΑ, λόγω, ενδεχομένως αδυναμίας διαπίστωσης του καθεστώτος στο οποίο υπάγονται οι αγρότες (κανονικό ή ειδικό καθεστώς), δεδομένης της παράτασης που χορηγήθηκε για την υποβολή της δήλωσης μεταβολής, μέχρι 20.5.2014, οι συνεταιρισμοί πρέπει να εκδώσουν συμπληρωματικά τιμολόγια προς τους πελάτες τους για τη χρέωση μόνο του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις αυτές και να αποδώσουν τον εν λόγω ΦΠΑ, χωρίς κυρώσεις, με την περιοδική δήλωση του μηνός Μαΐου ή του δεύτερου τριμήνου.

 

 

Εκκαθάριση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων και ΦΠΑ – Έκδοση «Ειδικού Στοιχείου»

Περιπτώσεις

Διευκρινίσεις

Παρατηρήσεις

 Εκκαθάριση για παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων

Για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα) εκδίδεται εκκαθάριση, κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων.

Με τις διατάξεις των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) προστέθηκε νέο εδάφιο στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000)στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Ε.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.)

Υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ για εκκαθαρίσεις πωλήσεων αγροτικών προϊόντων περιόδου 01.01-07.04.2014

Υπάρχει υποχρέωση των παραγγελιοδόχων για απόδοση του ΦΠΑ στους εν λόγω αγρότες, οι οποίοι υποχρεούνται στην απόδοση του φόρου αυτού στο δημόσιο. Στην περίπτωση που με τις ανωτέρω εκκαθαρίσεις, δεν έχει αποδοθεί ο ΦΠΑ στους υπόχρεους αγρότες, λόγω εξαγγελίας του νέου αυτού μέτρου, οι εκκαθαρίσεις αυτές γίνονται δεκτές για λόγους χρηστής διοίκησης, υπό την προϋπόθεση της απόδοσης του συνολικού ΦΠΑ της πώλησης από τους παραγγελιοδόχους.

Η υποχρέωση αυτή προκύπτει βάσεις της ΠΟΛ.1281/30.12.2013

Χρόνος έκδοσης της εκκαθάρισης από αγροτικό συνεταιρισμό περιόδου 01.01-31.03.2014

Σε περίπτωση που για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από αγροτικό συνεταιρισμό έως την 31.3.2014, έχουν εκδοθεί εκκαθαρίσεις ανά μήνα, στην εκκαθάριση που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων, θα περιληφθούν οι πωλήσεις που πραγματοποιεί ο συνεταιρισμός μετά την 31.3.2014.

Σημειώνεται ότι, για την ευχερέστερη ενημέρωση των παραγωγών φυσικών προσώπων (παραγγελέων), οι αντιπρόσωποι (παραγγελιοδόχοι) δύνανται να αναγράφουν επί της εκδιδόμενης εκκαθάρισης τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., με τη σημείωση ότι υπόχρεος για την απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη παράδοση είναι ο παραγγελιοδόχος.

Χρόνος έκδοσης της εκκαθάρισης από έμπορο περιόδου 01.01-31.03.2014

Για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, από αντιπρόσωπο - παραγγελιοδόχο (έμπορο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου - παραγγελέα, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.3.2014, εφαρμόζονται οι σχετικές με το χρόνο έκδοσης διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Υποπ. Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), εκδίδεται δηλαδή εκκαθάριση κατά εντολέα την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Χρόνος έκδοσης της εκκαθάρισης από έμπορο ή αγροτικό συνεταιρισμό περιόδου 01.04-31.12.2014

Για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο - παραγγελιοδόχο (έμπορο ή αγροτικό συνεταιρισμό) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου - παραγγελέα, που πραγματοποιούνται από το μήνα Απρίλιο του έτους 2014 και εξής, εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. Δεδομένου ότι η ως άνω προθεσμία συμπίπτει με το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων, η εκκαθάριση επιτρέπεται να εκδοθεί μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους, εφόσον παραδίδεται μέχρι την ημέρα αυτή στον αντισυμβαλλόμενο.

Έκδοση "Ειδικού Στοιχείου"

Οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εκδίδουν το ειδικό στοιχείο που προβλέπεται για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευσή τους στο δικό τους κατάστημα ή στις λαϊκές αγορές ή σε εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς η αξία των προϊόντων που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων της αγροτικής δραστηριότητας για την ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Στην έκδοση του ειδικού στοιχείου από αγρότες του κανονικού καθεστώτος δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί της αναγραφόμενης αξίας, καθώς δεν πρόκειται για πραγματική παράδοση. Επιπλέον, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ δεν δικαιούνται της επιστροφής με τον κατ' αποκοπή συντελεστή 3% η οποία προβλέπεται για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

 

Παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση

Παράδειγμα 1ο

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, ο οποίος ταυτόχρονα με την αγροτική του εκμετάλλευση, εκμεταλλεύεται και ένα οπωροπωλείο, ο οποίος, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα, από την εκμετάλλευσή του € 3.500,00 και από την αγροτική του εκμετάλλευση € 15.500,00. Από την 01.01.2014, υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και έκδοση στοιχείων μόνο για την αγροτική του εκμετάλλευση, με δυνατότητα όμως μη τήρησης των βιβλίων αυτών, αφού για την εκμετάλλευση του οπωροπωλείου απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων λόγω του ότι τα ακαθάριστα έσοδα είναι κάτω από € 5.000,00. Η δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων δεν απαλλάσσει τον εν λόγω αγρότη από τις υποχρεώσεις του ως προς την έκδοση στοιχείων και την υπαγωγή του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λόγω υπέρβασης του ύψους των ακαθάριστων εσόδων του από την αγροτική εκμετάλλευση, που τίθεται ως ένα από τα κριτήρια.

 

Παράδειγμα 2ο

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, ο οποίος ασκεί δύο δραστηριότητες, αυτή της πώλησης των προϊόντων του στις λαϊκές αγορές και εκτός αυτών και αυτή της αγροτικής εκμετάλλευσης, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις του στην πρώτη δραστηριότητα€ 8.000,00 και από την δεύτερη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των αγαθών που καταγράφονται στο ειδικό στοιχείο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, € 19.000,00. Από 01.01.2014 υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και για τις δύο αυτές δραστηριότητες, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να μην τηρήσει βιβλία για την δραστηριότητα της διάθεσης των προϊόντων του εκτός λαϊκής αγοράς (αγροτική εκμετάλλευση).

Στην περίπτωση αυτή θα τηρήσει ένα βιβλίο εσόδων – εξόδων, στο οποίο θα καταχωρεί όλες τις κινήσεις (έσοδα, έξοδα) που αφορούν και τις δύο δραστηριότητες.

 

Παράδειγμα 3ο

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, που κατά τη χρήση 2013 δεν πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση και έλαβε για τη χρήση αυτή δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης € 7.000,00, από την 01.01.2014 υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων (με δυνατότητα μη τήρησης των βιβλίων αυτών, εφόσον δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα που να τον υπάγει σε υποχρεωτική τήρηση βιβλίων) και μεταπηδά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Εάν ο παραπάνω αγρότης μεταβίβασε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα μισά από τα δικαιώματα αυτά στα παιδιά του, από την 01.01.2014, δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και παραμένει στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεδομένου ότι τα εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είναι κάτω των € 5.000,00.

 

Παράδειγμα 4ο

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, που πραγματοποίησε το 2013 ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση € 13.000,00 και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης € 5.500,00, ο οποίος μεταβίβασε τα μισά από τα δικαιώματα αυτά στα παιδιά του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από την 01.01.2014, δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και παραμένει στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

 

Παράδειγμα 5ο

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, που πραγματοποίησε το 2013 ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση € 16.000,00 και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης € 5.500,00, ο οποίος μεταβίβασε στα παιδιά του, όλη την αγροτική του έκταση μέχρι τέλους του 2013 και όλα τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από την 01.01.2014, δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και παραμένει στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

 

Παράδειγμα 6ο

Από συνεταιρισμό πουλήθηκαν αγροτικά προϊόντα συνολικού ύψους € 15.600,00, από τα οποία παρακρατήθηκε το ποσό των €700,00, για αμοιβή του συνεταιρισμού και για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του αγρότη. Για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνεται υπόψη το ποσό των €14.900,00 (€ 15.600,00 – € 700,00), κατά συνέπεια ο εν λόγω αγρότης δεν υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου.

 

 

Πηγή: Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90