Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
09/05/2014
Πολ. 1131/6.5.2014, Συμπλήρωση της Πολ.1258 (ΦΕΚ Β' 3101/6.12.2013) με το παράρτημα Δ που αφορά στον κανονισμό διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών

 

Πολ.1131/6.5.2014

 

Έχοντας Υπόψη:

1 ) Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο δωδέκατο του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α')

2 ) Τις διατάξεις των Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α'/88) και 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών, Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259 Α'/88), όπως αυτές ισχύουν.

3 ) Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α'/2009) και του Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α'/2009).

4 ) Την αριθμ. Δ6Α 1117082/23.7.2013 (Β' 1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. Δ6Α 1131977/26.08.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2191).

5 ) Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.12.2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 2574/24/09/2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη»

6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την συμπλήρωση της Πολ. 1258/05.12.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Πολ. 1258/05.12.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 3101/6-12-2013) ισχύουν ως έχουν.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Πηγή:


efm_728x90