Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
23/04/2014
Πολ. 1114/23.04.2014, Απαλλαγή ή μη από ΦΠΑ στην παράδοση ρυμουλκών, καθώς και στην παράδοση εφοδίων

Πολ. 1114/23.04.2014

Κατόπιν ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00), όπως ισχύει, της παράδοσης ρυμουλκών και των εφοδίων τους (καύσιμα και λιπαντικά), τα οποία δραστηριοποιούνται είτε στην ανοικτή θάλασσα, είτε εντός λιμένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) απαλλάσσονται οι παραδόσεις αγαθών, τα οποία προορίζονται για εφοδιασμό των πλοίων που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα καθώς και των ναυαγοσωστικών και άλλων πλοίων επιθαλάσσιας αρωγής και πλοίων παράκτιας αλιείας, εκτός από τα εφόδια των πλοίων που εξυπηρετούν την παράκτια αλιεία.

Με το άρθρο 27 παρ.1 α', γ' & δ' του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας ΦΠΑ στο εσωτερικό μας δίκαιο, απαλλάσσεται η παράδοση ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και η παράδοση καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των παραπάνω πλοίων και πλωτών μέσων. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μέσα της εμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. Απαλλάσσονται επίσης οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των μέσων αυτών για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους.

Επιπροσθέτως, με την ΠΟΑ. 1156/1997 διευκρινίστηκε ότι με τις παραπάνω διατάξεις απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. η παράδοση στο εσωτερικό της χώρας πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορές προσώπων ή αγαθών με κόμιστρο ή άλλη εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική εκμετάλλευση ή για το Δημόσιο γενικά, όπως τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα πολεμικά πλοία, τα σκάφη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων κ.λπ. Απαλλάσσεται, επίσης, βάσει των διατάξεων αυτών, η παράδοση πλωτών μέσων που προορίζονται να προσφέρουν επιθαλάσσια αρωγή σε πλοία ανοικτής θαλάσσης, όπως τα ρυμουλκά, τα ναυαγοσωστικά, τα πυροσβεστικά σκάφη κ.λπ. Επίσης, στην εγκύκλιο αυτή διευκρινίζεται ποιά είναι τα αντικείμενα και υλικά που απαλλάσσονται από ΦΠΑ, όταν αγοράζονται για χρήση από τα ρυμουλκά (αναγκαία για την εκμετάλλευσή τους, για την ασφαλή πλεύση, την ασφάλεια του πληρώματος, των επιβατών ή του φορτίου τους).

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι τα ρυμουλκά εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τον τόπο δραστηριοποίησής τους και ως εκ τούτου τόσο η αγορά, η εισαγωγή και ο εφοδιασμός τους με καύσιμα και λιπαντικά, όσο και η αγορά αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους, απαλλάσσονται από ΦΠΑ.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90