Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/07/2013
Πολ. 1183/22.07.2013, Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 22.7.2013

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με τον Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248Α'/07.11.2000), όπως ισχύουν:

α) της παρ. 9 περ. α' του άρθρου 36,

β) των παρ. 1 περ. α' και 11 του άρθρου 38,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 59,

δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α'/27.11.1995) και του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6Α'/05.01.1989), περί αποδεικτικών είσπραξης.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. Πολ. 1267/30.12.2011 (ΦΕΚ 44/Β'/23.01.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» και Α.Υ.Ο. Πολ. 1129/03.06.2013 (ΦΕΚ 1365/Β'/04.06.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS».

4. Την υπ' αριθ. 07927/2012 (ΦΕΚ 2574/Β'/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στον ΦΠΑ για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην ηλεκτρονική υποβολή τους κατά την 22.7.2013.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 22.7.2013 μέχρι και την 24.7.2013.

2. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή:


efm_728x90