Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
17/04/2014
Πολ. 1093/4.4.2014, Τροποποίηση της πολ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

Πολ.1093/4.4.2014

 

(ΦΕΚ Β' 961/16-04-2014)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α') και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας.

2. Την ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων».

3. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Τρικάλων και Ζακύνθου, από τις οποίες προκύπτει διαφορετική τιμή από την καθορισθείσα για τον Δήμο Τυμφαίων του Νομού Τρικάλων και τους Δήμους Αλυκών, Αρκαδίων, Αρτεμισίων, Ζακυνθίων και Λαγανά του Νομού Ζακύνθου.

4. Την αριθ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β'/24/9/2012).

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

 

Αποφασίζουμε:

 

Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Πολ. 1131/05.06.2013 (ΦΕΚ 1499Β') με την οποία καθορίζονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, τροποποιείται για τους κατωτέρω Δήμους, για τους οποίους οι τιμές οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

α/α

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Τιμή

1

Θεσσαλίας

Τρικάλων

Τυμφαίων

8,00 ευρώ

2

Ιονίων Νήσων

Ζακύνθου

Αλυκών

25,00 ευρώ

3

Ιονίων Νήσων

Ζακύνθου

Αρκαδίων

30,00 ευρώ

4

Ιονίων Νήσων

Ζακύνθου

Αρτεμισίων

25,00 ευρώ

5

Ιονίων Νήσων

Ζακύνθου

Ζακυνθίων

30,00 ευρώ

6

Ιονίων Νήσων

Ζακύνθου

Λαγανά

35,00 ευρώ

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Πηγή:


efm_728x90