Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
17/04/2014
Πολ. 1094/7.4.2014, Τροποποίηση της Πολ.1050/17-2-2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολ. ύλης φορολ. φυσ. προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού.

 

Τροποποίηση της Πολ.1050/17-2-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25-2-2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β',γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολ. ύλης φορολ. φυσ. προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού.

 

Πολ.1094/7.4.2014

 

(ΦΕΚ Β' 961/16-04-2014)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. Α' 170), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 13 Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 254 ) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) και του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48Α' του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 67Β' του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 4172/2013.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 4172/2013.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 39 ΚΦΔ (Ν. 4174/2013).

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994,όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 4172/2013.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. Α' 170).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. Α' 170).

11. Τις διατάξεις της ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 (ΦΕΚ Β 1136) Α.Υ.Ο.

12. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β' 130) απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

13. Τις διατάξεις της Πολ.1050/17.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β'/25?2?2014 και καθορίσθηκε ο τρόπος εφαρμογής των τεχνικών έλεγχου εμμέσου προσδιορισμού στη διαδικασία του έλεγχου παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις περί έλεγχου του ΚΦΕ.

14. Ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

Αποφασίζουμε:

 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πολ.1050/17.02.2014 (ΦΕΚ 474 τ. Β'/25?2?2014) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού, εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος έλεγχου, μετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή της».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Πηγή:


efm_728x90