Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
10/04/2014
Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., Αριθμ. ΔΕΛ Α 1055438
Πηγή:


efm_728x90