Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
07/04/2014
Άρθρο: Με μια ματιά - Η προηγούμενη Εβδομάδα

Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης

 

Πρόλογος

          Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Είμαστε και πάλι μαζί σας για να σας μεταδώσουμε τον παλμό της περασμένης εβδομάδας. Έχουμε πλησιάζει πολύ κοντά στο Πάσχα, με μία ακόμη εβδομάδα να μένει για να μπούμε στην Μεγάλη Εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στην Κυριακή του Πάσχα. Πολλοί από εσάς ίσως να έχετε καταστρώσει τα σχέδιά σας ενώ άλλοι να τα καταστρώνετε ακόμη, για το που θα περάσετε αυτές τις μέρες με τις οικογένειές σας. Γιατί καλή είναι η δουλειά, αλλά αυτό που αξίζει είναι οι μικρές στιγμές που περνάμε με την οικογένειά μας και με τα παιδιά μας, που τόσο μας έχουν ανάγκη..

          Ας δούμε όμως με μια «Ματιά» που είχε η περασμένη εβδομάδα, έτσι για να θυμηθούμε τι μας απασχόλησε.

 

Παρακρατούμενοι φόροι και παράταση

          Το γραφείο τύπου του υπουργείου Οικονομικών με δελτίο τύπου που εξέδωσε τις 31/03/2014 μας ενημερώνει ότι με διάταξη που ψηφίστηκε στην Βουλή το βράδυ της Κυριακής 30/03/2014, δόθηκε παράταση στην υποβολή των δηλώσεων και καταβολή των παρακρατηθέντων φόρων του Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 30/04/2014.

          Ίσως αυτό δώσει μια ταμειακή ανάσα ενός μηνός στις περισσότερες επιχειρήσεις, αν και αυτή η παράταση δεν βλέπω ποιον προφανή σκοπό εξυπηρετεί..!

 

Αυτοέλεγχος ν.3296/2004 τέλος!

          Στην περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Β.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΦΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΟ Π 2070/1987 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στην Βουλή στις 30/03/2014, θα διαβάσουμε ότι καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004 (Α’ 253) όπως ισχύουν, με ημερομηνία ισχύος από την 01/01/2014.

          Έτσι, υπόκεινται πλέον σε έλεγχο όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Αλλαγές στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

          Μέσα στις αλλαγές που έφερε η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου είναι και αυτή που αφορά στην περιοδική δήλωση του ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν, με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ΦΠΑ έχουμε αποσυσχέτιση της υποβολής της εμπρόθεσμης περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου. Δύνεται πλέον η δυνατότητα της υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς να απαιτείται η καταβολή του οφειλόμενου φόρου.

          Ειδικά, η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του ΦΠΑ προβλέπει:

«2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Ειδικά για εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης».

          Για όλες τις άλλες περιπτώσεις πλην από αυτές που ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 2 του άρθρου 38, η προθεσμία υποβολής του φόρου ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, όπως ορίζει το άρθρο 54 του ΦΠΑ μετά την αντικατάστασή του.

 

Συμψηφισμός ΦΠΑ: … ΑΠΩΝ…

          Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «skai.gr» η διάταξη για τον συμψηφισμό του ΦΠΑ μεταξύ των επιχειρήσεως και των ελεύθερων επαγγελματικών με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποσύρθηκε από το πολυνομοσχέδιο την τελευταία στιγμή.

          Κάποιοι κύκλοι μιλούν για απόσυρση λόγω αντίδρασης της τρόικα, ενώ άλλοι μιλούν για απόσυρση προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις και προσθήκες, ώστε να ενσωματωθεί σε άλλο νομοσχέδιο.. Ποιος ξέρει..;; Ο χρόνος θα δείξει.. Το σίγουρο είναι ότι αρκετές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δυσανασχετήσουν με αυτή την απόσυρση.

 

Οι αλλαγές στους παρακρατούμενους φόρους που έφερε το πολυνομοσχέδιο

          Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στις 30/03/2014 επήλθαν μικρές τροποποιήσεις όσον αφορά τους παρακρατούμενους φόρους. 

          Στην περίπτωση δ, παράγραφος 1 του άρθρου 64, έγινε αντικατάσταση της φράσης «τεχνικές υπηρεσίες» με την φράση «τεχνικά έργα», ενώ έγινε διαγραφή της φράσης «υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για». Στο τέλος του εδαφίου της περίπτωσης δ προστέθηκε η φράση «ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα».

Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 διαμορφώνεται ως εξής:

δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%).
Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

          Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστέθηκε η φράση «εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες» και η φράση «φυσικά ή». Έτσι λοιπόν, η παράγραφος 2 διαμορφώνεται ως εξής:

2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:
αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,

γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και

δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).

          Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προστέθηκε η φράση «εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1» και διαγράφηκε η φράση «που λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες σύμφωνα με την περίπτωση δ και», για να πάρει την παρακάτω μορφή:

3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

          Στην παράγραφο 7 προστέθηκε το εξής εδάφιο «εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

          Άρα αυτό διαμορφώνεται ωε εξής:

7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Επίσης με την προσθήκη της παραγράφου 8 και 9 ισχύουν τα εξής:

8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

9. Ειδικά, το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

Φορολόγηση και παρακράτηση φόρου στις αμοιβές του Δ.Σ.

          Σε προηγούμενη «Ματιά» είχαμε δει ότι σύμφωνα με σχετική απάντηση του υπουργείου Οικονομικών Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1030493 ΕΞ 17.2.2014, η αμοιβές του Δ.Σ. θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α).

          Με νέα απάντηση του υπουργείου Οικονομικών  σε σχετική ερώτηση, την Αριθμ. πρωτ.: Δ12Α 1039466 ΕΞ 4.3.2014 τοποθετείται το ίδιο με την παραπάνω θέση με την μόνη διαφορά ότι αναφέρει επιπρόσθετα ότι θα γίνει παρακράτηση και έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2012 μέχρι και 31-12-2014.

 

ΒΕΘ: Νέα βόμβα στα θεμέλια της επιμελητηριακής κοινότητας βάζει το πολυνομοσχέδιο

Την οργή του εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σχετικά με διάταξη που θέτει εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα των επιμελητηρίων και περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε το βράδυ της Κυριακής 30/03/2014, όπως θα πληροφορηθούμε από την ιστοσελίδα του www.veth.gov.gr.

Συγκεκριμένα στη σελ. 69 του πολυνομοσχεδίου αναφέρεται ότι «μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε και καθίσταται προαιρετική η εγγραφή της επιχείρησης σε επιμελητήριο σύμφωνα με το άρθρο 48 ν. 4111/2013 (Α’18), η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας των επιμελητηρίων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 (Α΄154) επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί στο επιμελητήριο». «Η εν λόγω διάταξη αποτελεί μία ακόμη βόμβα στα θεμέλια των επιμελητηρίων.

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει την άρση της μη υποχρεωτικότητας. Αντ’ αυτού η κατάσταση παγιοποιείται, υποχρεώνοντας τα επιμελητήρια να συνεχίσουν την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εγγραφή επιχειρήσεων στα μητρώα τους» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας ότι «αντί να εφαρμόζονται γενναίες αναπτυξιακές πολιτικές, αντί να καταπολεμούνται εκατοντάδες εμπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γίνεται μία ανηλεής επίθεση σε δομές και θεσμούς που στηρίζουν παραδοσιακά τις ελληνικές επιχειρήσεις».

«Δυστυχώς η κυβέρνηση πετά ξεροκόμματα… αρμοδιοτήτων στα επιμελητήρια, που πλέον δεν θα είναι βιώσιμα» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνοντας ότι με την εν λόγω διάταξη έρχεται η αρχή του τέλους για ένα θεσμό δεκαετιών, δημιουργώντας παράλληλα μία χαοτική κατάσταση στο επιχειρείν.

 

Δεν εισπράξατε αποδοχές για το 2013; Μην ανησυχείτε… δεν θα τις φορολογήσουν!

          Το πολυνομοσχέδιο με την ψήφισή του, ρύθμισε το κενό που υπήρχε αναφορικά με την φορολόγηση των ανείσπρακτων αποδοχών για το διαχειριστικό έτος 2013.

          Στο άρθρο τρίτο, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β.2 περίπτωση 8, αναφέρει:

«8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 (Α' 14) παρατείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της χρήσης του έτους 2013».

          Τώρα αν το εισπράξετε μέσα στο 2014 μαζί με τις αποδοχές του ίδιου έτους και το φορολογηθείτε με μεγαλύτερο συντελεστή (αν με καταλαβαίνετε..) είναι ένα άλλο θέμα!!

 

Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη..

          Ο  Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κος Θεοχάρης, μας εκπλήσσει θετικά με την πολυγραφημένη 1090/02.04.2014, στην οποία αναφέρει ότι στις αποδείξεις που χρειάζεται να προσκομίσουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου (άρθρο 16 ν.4172/2013), που προκύπτει από την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, προσμετρούν και αυτές που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.

 

Ειδικός Φόρος Ακινήτων Νομικών Προσώπων

          Τέθηκε σε ισχύ στο taxisnet και η εφαρμογή για την υποβολή του Ειδικού Φόρου Ακινήτων των Νομικών Προσώπων (Ν.3091 – ΦΕΚ Α’ 330/24.12.2002), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 20η Μαΐου 2014. Ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

          Να θυμίσουμε ότι το άρθρο 15 (Ειδικός φόρος επί των ακινήτων) του παραπάνω νόμου παράγραφος 1, όπως αυτό αντικαταστήθηκε από το άρθρο 57 του ν.3842/2010, αναφέρει τα εξής:

1. Το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51 Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.

Οι επόμενες παράγραφοι του ίδιου άρθρου το ν.3842/2010 αναφέρονται στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση της παραγράφου 1.

 

Ο Γ.Γ.Δ.Ε. κος Θεοχάρης σας καλωσορίζει και αναφέρεται σε σημεία άξια προσοχής στην φετινή υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

          Ας δούμε όμως τον πρόλογό του, όπως αυτός αποτυπώνεται στο φετινό φυλλάδιο οδηγιών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2014:

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Το φυλλάδιο αυτό, έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικον. έτους 2014 (εισοδήματα του 2013) η οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2014.

Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτής της δήλωσης (έντυπο Ε1) να διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο με εκείνο του προηγούμενου έτους. Έγιναν ορισμένες απαραίτητες αλλαγές και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δε θα δυσκολευτείτε στη συμπλήρωση του. Η ίδια προσπάθεια καταβλήθηκε και για τα άλλα έντυπα που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου αυτού παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Έχει σημασία να προσέξουμε τα εξής:

Φέτος, για δεύτερη χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων.

Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, οι ημερομηνίες υποβολής θα τηρηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος με ημερομηνία έναρξης στις 20 Μαρτίου και λήξης στις 30 Ιουνίου 2014.

Για πρώτη φορά εισάγεται η καινοτομία της προ-συμπλήρωσης, αφού όλοι όσοι δίνουν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για εμπορικές συναλλαγές, υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς που σας χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία είναι πλήρης και δεν υπάρχει κίνδυνος ελέγχου. Πέρσι, για πρώτη φορά, οδηγήθηκαν δηλώσεις προς έλεγχο από την Δ.Ο.Υ., με ειδική ειδοποίηση κατά την διάρκεια της υποβολής. Φέτος, προχωρώντας με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλάξαμε στις περισσότερες περιπτώσεις την διαδικασία, ώστε ο έλεγχος να γίνεται κεντρικά χωρίς ταλαιπωρία του πολίτη. Σε περίπτωση που η δήλωσή σας επιλεχθεί για έλεγχο εφαρμογή θα σας ενημερώνει κατά πόσον θα πρέπει να στείλετε ταχυδρομικά τα παραστατικά ή αν θα πρέπει να επισκεφθείτε την Δ.Ο.Υ. για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου σας.

Η υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν οδηγεί σε έλεγχο, προσδιορίζει άμεσα το καταβλητέο ποσό του φόρου και σας ενημερώνει για τις δόσεις και την ταυτότητα οφειλής με την οποία μπορείτε να τον καταβάλλετε στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά έχετε την δυνατότητα να την εκτυπώσετε επί τόπου.

Ας σημειωθεί πως, δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης γιατί ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής, η καταβολή του φόρου σε τρείς δόσεις γίνεται στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Φορολογικά, καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες.

Καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ.

Στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων.

Επισημαίνεται ότι ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Τέλος, για θέματα που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες οι οποίες δίνονται μέσω αυτού του φυλλαδίου, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θεοχάρης Θεοχάρης

 

          Αυτά διαλαλεί ο κος Θεοχάρης, αλλά αυτό που χρίζει ιδιαίτερης σημασίας είναι οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί με τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί είτε στους μισθωτούς είτε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σε περίπτωση διαφωνίας με το ποσό, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ αυτών που έστειλαν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις και αυτών που υπόκεινται στις αντίστοιχες παρακρατήσεις των φόρων για να γίνει διόρθωση. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή κάποιος που του έχει γίνει παρακράτηση και έχει προσυμπληρωθεί λάθος ποσό ή ελλειμματικό ποσό και προβεί μονομερώς σε διόρθωση, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα χτυπήσουν τα καμπανάκια του μηχανογραφικού συστήματος του taxisnet και η δήλωσή του θα προωθηθεί για περαιτέρω έλεγχο!

 

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα χρήσεως 2013

          Το υπουργείο Οικονομικών με την Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 εγκύκλιό του, έρχεται να ρυθμίσει το θέμα που περιγράφει η επικεφαλίδα του παρόντος θέματος.

     Στην παραπάνω εγκύκλιο, το υπουργείο Οικονομικών αφού έλαβε υπόψη του επισημάνσεις της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ανακοινώσεις των σχετικών Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., το υπ’ αριθμόν 1009074/157/Α0012/13.5.2008 έγγραφό τους, καθώς και τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 και της υποπερ.εε΄ της παρ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013 και έχουν εφαρμογή από το οικ. έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, καταλήγει ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα ανωτέρω έως και την 31.3.2014 και αφορούν τη χρήση 2013 μπορούν να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής.

       Τέλος το υπουργείο Οικονομικών μέσα από την ίδια εγκύκλιο, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) από την 1.1.2014 και μετά θα εκπίπτουν μόνο οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί έως το τέλος του οικείου έτους.

 

Παράταση της ασφαλιστικής εισφοράς του 2013 για τους αγρότες και αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

          Ο Οργανισμός Ελληνική Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μέσα από την ιστοσελίδα του www.elga.gr ανακοίνωσε την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2013 από τους αγρότες για έναν επιπλέον μήνα, έως τις 30 Απριλίου 2014. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

          Μιας και νέα παράταση δεν θα δοθεί, επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2013 θα πρέπει εγκαίρως μέσα στην προθεσμία να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του 2013, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να λάβουν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν.

          Η ίδια ανακοίνωση επίσης αναφέρει ότι οι παραγωγοί που είχαν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς του 2013 την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛΓΑ και για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2013 προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

          Ενώ με την ΠΟΛ.1088/01.04.2014 θα πληροφορηθούμε ότι οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2013, υποβάλλονται, ειδικά για το έτος 2014, από 01.04.2014 έως και 31.10.2014. Αιτήσεις επιστροφής που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί, θα πρέπει να επανυποβληθούν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής θα πραγματοποιηθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

 

Επίλογος

Θα ήθελα να κλείσω την σημερινή «Ματιά» με ένα νέο που πιστεύω ότι θα διευκολύνει την ζωή όλων εμάς που έχουμε συναλλαγές με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο.

Σαν πρωταπριλιάτικο αστείο φαίνεται η δημοσίευση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 που τιτλοφορείται «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η δημοσίευση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’/26.03.2014), περιλαμβάνει ρύθμιση με την οποία καταργείται η υποχρέωση της υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντίγραφων εγγράφων των ενδιαφερόμενων, στο σύνολο των συναλλαγών τους με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έτσι λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους με απλά φωτοαντίγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, με την προϋπόθεση ότι το πρωτότυπο είχε εκδοθεί από δημόσια υπηρεσία ή φέρει επικύρωση από δικηγόρο. Το ίδιο θα ισχύει και για τα αντίγραφα των εγγράφων αλλοδαπής προελεύσεως, με την προϋπόθεση ότι τα πρωτότυπα θα έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Με αυτό τον τρόπο το κράτος θέλει να δείξει το φιλικό του πρόσωπο προς τον πολίτη, τον οποίο εμπιστεύεται ότι θα έχει την ευσυνειδησία ότι τα απλά φωτοαντίγραφα είναι πραγματικά και όχι πλαστά. Επίσης, μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα καταργηθεί και η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, όπου αυτό απαιτούνταν, ώστε να βεβαιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων. Βέβαια θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στα φωτοαντίγραφα σε ποσοστό τουλάχιστον 5% και σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα έχει τις κυρώσεις που του επέφερε και η υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ενώ θα ακυρώνεται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Ελπίζω όλοι μας να δείξουμε την ευσυνειδησία που θα απαιτηθεί και να μην γίνει αυτή η προσπάθεια εργαλείο για απάτες.

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την Μεγάλη Εβδομάδα.
 

Πηγή: Παναγιώτης Κανέλλος - Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90