Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
26/06/2014
Άρθρο: Αλλαγές του πολυνομοσχεδίου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 - Διοικητικές απλουστεύσεις και καταργήσεις με τον Ν.4250/2014

 

Επιστημονική Ομάδα Power-Tax

 

Πολλές και σημαντικές είναι οι αλλαγές του πολυνομοσχεδίου, οι οποίες επηρεάζουν τον Κ.Φ.Ε., τον Φ.Π.Α., τον Κ.Φ.Δ. αλλά επίσης επηρεάζουν και ασφαλιστικά θέματα, θέματα Σ.Ε.ΠΕ κ.λ.π.  και οι οποίες ψηφίστηκαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο την Κυριακή 30/3/2014 στη Βουλή.

Επίσης σημαντικές είναι οι καταργήσεις και απλουστεύσεις που προκύπτουν από τον ν. 4250/2014.

Ξεκινώντας με το πολυνομοσχέδιο, τα πιο σημαντικά θέματα που εισάγονται είναι:

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

 • Ως εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι και οι τόκοι καταβληθέντες ή πιστωθέντες από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής, που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (περ. ιβ΄, άρθρο 5).
 • Καταργείται το μέγιστο όριο δαπανών των 9.250 € που θα έπρεπε να έχει ως προϋπόθεση κάποιος για να φορολογηθεί ως μισθωτός έχοντας «μπλοκάκι» (περ. στ΄, παρ. 2,άρθρο 12).
 • Εισάγεται προσθήκη η οποία προβλέπει την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της σύνταξης των αναπήρων ειρηνικής περιόδου καθώς και στρατιωτικών που υπέστησαν βλάβη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους (περ. γ΄, παρ. 2, άρθρο 14). Επίσης προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας των ενστόλων.
 • Εξαιρούνται από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων οι δωρεές ή χορηγίες προς κοινωφελή ιδρύματα και μόνο για τα ιδρύματα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς (περ. ε΄, άρθρο 32).
 • Εισάγεται φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης εισηγμένων τίτλων και μόνο όταν αυτοί έχουν αποκτηθεί μετά από την 1/1/2009 και ο μέτοχος κατέχει πάνω από 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου (περ. 8, άρθρο 42).
 • Τα ενδοομιλικά μερίσματα απαλλάσσονται του φόρου όταν ο λήπτης είναι νομικό πρόσωπο - φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και εισπράττει από θυγατρική φορολογικού κατοίκου Ε.Ε. (άρθρο 48).
 • Τα νομικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές μητρικές εταιρείες δεν θα πληρώνουν φόρο για την είσπραξη αμοιβών από δικαιώματα των θυγατρικών τους, γεγονός που σίγουρα δεν παραπέμπει σε ίση φορολογική μεταχείρηση για όλες τις επιχειρήσεις (περ. γ΄,παρ. 1, άρθρο 62).
 • Οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης,αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, εφ΄ όσον έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 € (περ. δ΄,παρ. 1,άρθρο 62).
 • Οι τόκοι που εισπράτουν νομικά πρόσωπα, που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση. (περ. β΄,παρ. 1,άρθρο 62).
 • Προστίθεται το άρθρο 67 Α, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας,θα πρέπει να υποβάλλεται δήλωση φόρου υπεραξίας, για την απόδοση του οποίου είναι υπεύθυνος ο συμβολαιογράφος.
 • Ορίζεται ότι οι παρακρατούμενοι φόροι Ιανουαρίου 2014 (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., κ.λ.π.) μπορούν να καταβληθούν έως και 30/4/2014.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν. 4174/2013)

Τα πρόστιμα που αφορούν μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων έχουν μειωθεί δραστικά. Παρ΄ όλα αυτά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα:

 • Ειδικότερα για απλογραφικά βιβλία από 1.000 € μειώθηκε στα 250 €, ενώ για διπλογραφικά βιβλία από τα 2.500 € μειώθηκε στα 500 € (παρ.1, άρθρο 54) , ενώ εισάγεται οροφή προστίμου ανά φορολογικό έλεγχο 30.000 € για μη έκδοση ή για ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων. Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να τονιστεί  ότι σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου δεν ισχύουν τα πρόστιμα του άρθρου 54, εφ΄ όσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
 • Τα πρόστιμα που αφορούν υποτροπή σε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, επιβάλλονται μόνο στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου εντός 5ετίας και όχι κατά την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης (παρ.3, άρθρο 54).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 % από 1/7/2014 με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης.
 • Απλοποιείται το βιβλίο αδειών που τηρούν οι εργοδότες, ενώ παράλληλα καταργείται η υποχρέωσή τους να το τηρούν για μία πενταετία.
 • Θεσπίζεται ετήσια υποχρέωση των εργοδοτών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» στοιχεία που αφορούν τις άδειες και τα επιδόματα αδείας των εργαζομένων τους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011.
 • Καταργείται από 1/1/2015 ο προβλεπόμενος πόρος υπέρ ΑΚΑΓΕ και αντικαθίσταται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα με ανάλυση μισθοδοσίας. Οι παραβάτες υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24  του ν. 3996/2011

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι αγρότες που είχαν έσοδα, κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος, μέχρι 15.000 € και έλαβαν ενισχύσεις έως 5.000 €, δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφή του φόρου ( ΦΠΑ) που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ

 • Αν ο φόρος που προκύπτει από την περιοδική δήλωση είναι άνω των 30 €, καταβάλλεται στο Δημόσιο. Αν είναι κάτω από 30 €, μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο (παρ. 2, άρθρο 38).
 • Φόρος 100 € που περιέχεται σε εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση, μπορεί να καταβληθεί σε 2 ισόποσες δόσεις. Το ποσό της 1ης δόσης καταβάλλεται την 20η  ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο (για απλογραφικά βιβλία) ή την 20η  ημέρα του επόμενου μήνα (για διπλογραφικά βιβλία). Το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης χωρίς την προσαύξηση του 2%.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Από 1/1/2014 οποιαδήποτε μεταβολή ανακύπτει σε ακίνητο (σύσταση,απόκτηση κ.λ.π.), θα πρέπει να δηλώνεται εντός 30 ημερών. Ειδικότερα οι μεταβολές που γίνονται από 1/1/2014-31/5/2014 θα πρέπει να υποβληθούν έως 30/6/2014. Προκειμένου να απεικονισθεί η κατάσταση των ακινήτων την 1/1/2014, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως 30/5/2014.

 

N. 4250/2014, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ

Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014).

Γίνονται αποδεκτά τα ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων εφ΄ όσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.

Καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενα από την υπεύθυνη δήλωση που βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ από 1/1/2015 κάθε πράξης ή ανακοίνωσης. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται από την υποχρέωση δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Είναι θετικό ότι καταργούνται πλέον τα παράβολα δημοσίευσης (289 €) για τροποποιήσεις καταστατικού ή άλλες ανακοινώσεις καθώς και το παράβολο δημοσίευσης ισολογισμού (544 €), τα οποία αποτελούν σοβαρό έξοδο για τις επιχειρήσεις και παράλληλα απλοποιείται η υποβολή των εγγράφων στο δημόσιο.

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90