Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
03/09/2013
Πολ. 1207/03.09.2013, Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013

 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 170 Α'), με τις οποίες τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α') και συγκεκριμένα:

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 3, 5, 6, 7, 7Α, 13, 40, 51 και 52 του ν.3691/2008.

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 29 του ν.3691/2008.

Διευκρινιστικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιο.

 

Πηγή:


efm_728x90