Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
27/10/2017
ΔΔΘΕΚΑ Β 1160693 ΕΞ 2017, Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2017 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΜΑ ΕΕ της 2ας Οκτωβρίου 2017, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας σχετικά με τη θέσπ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1160693 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2017 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΜΑ ΕΕ της 2ας Οκτωβρίου 2017, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής όσον αφορά τις κονσέρβες τόνου και τα φιλέτα τόνου [2017/1923]»

ΣΧΕΤ. : 1) Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5032623ΕΞ2012/16-8-2012 ΔΥΟ (Κοινοποίηση της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της).

2) Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5004556 ΕΞ2013/06.02.2013 ΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΕΥΥΗ-ΔΝΠ) (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2012 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΜΑ-ΕΕ της 29/11/2012, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής του πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών ΑΜΑ και της ΕΕ, ώστε να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών ΑΜΑ όσον αφορά τις κονσέρβες τόνου και τα φιλέτα τόνου).

3) Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5041417 ΕΞ2013/11.11.2013 ΔΥΟ (Παροχή οδηγιών επί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση 1/2017 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΜΑ-ΕΕ της 2/10/2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 271/20.10.2017) και αφορά σε παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής του πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής και εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ) και της ΕΚ και των κρατών μελών της, αναφορικά με κονσέρβες τόνου και φιλέτα τόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ μεταξύ των κρατών ΑΜΑ και της ΕΕ [κοινοποίηση με τις αριθ. (1) και (3) σχετικές], οι παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες κανόνες καταγωγής παρέχονται αυτόματα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο πλαίσιο ποσοστώσεων για την εισαγωγή κονσερβών τόνου και φιλέτων τόνου στην ΕΕ από τα κράτη AMA. Με την Απόφαση 1/2012 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΜΑ-ΕΕ της 29/11/2012 [κοινοποίηση με την αριθ. (2) σχετική], χορηγήθηκε η προαναφερόμενη παρέκκλιση για χρονικό διάστημα 5 ετών, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Με την κοινοποιούμενη Απόφαση χορηγείται εκ νέου η προαναφερόμενη παρέκκλιση για περίοδο πέντε ετών.

 

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία της κοινοποιούμενης Απόφασης:

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 (πρωτόκολλο καταγωγής) της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ και σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 8 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι κονσέρβες τόνου και τα φιλέτα τόνου της κλάσης ΕΣ 1604 που παρασκευάζονται από μη καταγόμενο τόνο της κλάσης ΕΣ 0302 ή 0303 θεωρούνται καταγωγής κράτους ΑΜΑ, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 2 έως 4 της κοινοποιούμενης Απόφασης.

Η προαναφερόμενη παρέκκλιση εφαρμόζεται σε ετήσια βάση για τα προϊόντα και τις ποσότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα της κοινοποιούμενης Απόφασης, ήτοι για 8.000 τόνους για την εισαγωγή κονσερβών τόνου και 2.000 τόνους για την εισαγωγή φιλέτων τόνου, που δηλώνονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ από ένα κράτος ΑΜΑ, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η διαχείριση των προαναφερόμενων ποσοτήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (UCC-IA).

Στη θέση 7 των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που εκδίδονται βάσει της κοινοποιούμενης Απόφασης αναγράφεται μια από τις ακόλουθες ενδείξεις: "Derogation-Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017" ή "Derogation-Decision no 1/2017 du comite de cooperation douaniere AfOA-UE du 2 octobre 2017".

Η κοινοποιούμενη Απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90