Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/09/2017
ΕΦΕΕΑ: Αναγκαία παράταση της καταληκτικής προθεσμίας (30/9/2017) για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης

 

Αθήνα 21/9/2017

Αρ.Πρωτ 1671

Προς: Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κο Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: «Αναγκαία παράταση της καταληκτικής προθεσμίας (30/9/2017) για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης. (Σχετική διάταξη: πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4474/2017)»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

Οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί (Λ/Φ) πέραν του γνωστού έργου στις υποθέσεις κάθε επιχείρησης έχουν εκ των πραγμάτων επωμιστεί και την διαχείριση υποθέσεων που αφορούν την οικειοθελή υποβολή δηλώσεων σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ο οποίος προβλέπει καταληκτική προθεσμία στις 30/9/2017.

Από την συγκέντρωση στοιχείων των μελών μας (Λ/Φ) συνάγεται το συμπέρασμα ότι και η δοθείσα παράταση (πέραν της αρχικής προθεσμίας έως 30/09/2017), δεν ήταν επαρκής για την υπαγωγή στη ρύθμιση των εν λόγω διατάξεων με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν φορολογητέα ύλη παρελθόντων ετών, καθότι αφενός μεσολάβησε  η φορτισμένη περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αφετέρου ήταν καθοριστική και δικαιολογημένη η αναστολή των συγκεκριμένων ενεργειών τόσο από την πλευρά του φορολογούμενου όσο και από την πλευρά των ελεγκτικών αρχών από την εκδοθείσα Απόφαση 1738/2017 του ΣτΕ για την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων.

1.       Επίσης σχετικά με την ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 Απόφασής σας επισημαίνουμε ότι:

•        Στην Απόφαση σας αυτή δεν λαμβάνονται υπόψη οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια.

•        Το ΣτΕ δεν έχει ακόμα αποφανθεί (με την έκδοση σχετικής απόφασης) για το αν οι συναλλαγές ημεδαπών τραπεζών κατά τα έτη 2006 - 2010 αποτελούν νέα συμπληρωματικά στοιχεία.

2.       Πέραν των ανωτέρω, αιτούμενοι την ανωτέρω παράταση, επικαλούμαστε τους ίδιους αντικειμενικούς λόγους που αναφέρονται στις υπ΄ αριθμ. 1119/27/2017

 Έκθεση  του   Γενικού   Λογιστηρίου   του   Κράτους   (άρθρο  75  παρ.  2 του

 Συντάγματος)   και   την   Έκθεση   Αξιολόγησης   Συνεπειών   Ρυθμίσεων της

 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που συνοδεύουν το άρθρο 30 του ν.4474/2017, με το οποίο παρατάθηκε η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (από 31/5/2017 έως 30/09/2017) όπως ενδεικτικά ότι «… σύμφωνα με την αρμόδια Γ.Δ.Ο.Υ., ενδέχεται να επέλθει αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από την παράταση...».

3.       Ενόψει των παραπάνω θεωρούμε ότι το Δημόσιο συμφέρον, αλλά και οι αρχές της χρηστής διοίκησης, επιβάλλουν για την διευκόλυνση και όσων φορολογουμένων για τους παραπάνω λόγους δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση των κινήτρων της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων που προβλέπουν οι εν λόγω διατάξεις, να επαναλάβετε αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 31/12/2017.

 

Πηγή:


efm_728x90