Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
15/09/2017
Πολ 1143/2017 , Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 65 του Ν. 4486/2017 για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΠΟΛ. 1143/2017

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.1143/2017: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 65 του Ν. 4486/2017 για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 4486/2017 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 4486/2017 (Α΄ 115) θεσπίζεται, από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, ειδική απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου σε κάθε είδους επιχορηγήσεις και λοιπούς πόρους που λαμβάνουν, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2716/1999 (Α΄96) οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας κατά το νόμο αυτό.

2. Επιπλέον, η διάταξη του αρ. 65 του Ν. 4486/2017 (Α΄ 115) ορίζει ότι ποσά τελών χαρτοσήμου που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος των φορέων αυτών, αλλά δεν έχουν καταβληθεί, διαγράφονται, μαζί με τις προσαυξήσεις τους, οίκοθεν από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), ενώ τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

3. Διευκρινίζεται ότι βάσει της ανωτέρω διάταξης, διαγράφονται οίκοθεν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., βεβαιωθέντα ποσά τελών χαρτοσήμου, είτε η βεβαίωση τους έχει προκύψει κατόπιν ελέγχου, είτε κατόπιν δήλωσης του φορολογούμενου, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά του φορέα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή:


efm_728x90