Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
04/10/2013
Πολ. 1228/04.10.2013, Έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ.

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί της άσκησης της δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού, δεν προβλέπεται πλέον, η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ., της άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή φοροτεχνικού ή της επαγγελματικής του ταυτότητας, ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό, τις παρακάτω εγκυκλίους :

1. ΔΕΣ Γ 1021845 ΕΞ 2013/5-2-2013, « Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει »

2. ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012/19-12-2012 « Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού »

3. ΔΕΣ Γ 1026196 ΕΞ 2012/13-2-2012, « Ανάκληση αδειών άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού»

4. ΔΕΣ Γ 1023105 ΕΞ 2012/7-2-2012 «Έναρξη εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό»

5. Η παράγραφος « Β' Δ/νση Μητρώου » της με αριθμ. πρωτ. 1040521/822/Α0012/9-4-2002 εγκυκλίου « Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από λογιστή -φοροτεχνικό».

 

Πηγή:


efm_728x90