Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
11/11/2013
Πολ. 1243/11.11.2013,Οδηγίες για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων που αφορούν ειδικό τέλος εκπρόθεσμου ελέγχου οχήματος σε ΙΚΤΕΟ από τις Δ.Ο.Υ. που τα προμήθευσαν

 

Σχετ.: 1160850/Φ26

Σχετ. εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων: 39025/4840/7.10.2013

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με το θέμα εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, και προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:

Η ως άνω επιστροφή (επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων που αφορούν ειδικό τέλος εκπρόθεσμου ελέγχου οχήματος σε ΙΚΤΕΟ από τις Δ.Ο.Υ. που τα προμήθευσαν) διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α') «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.» στις οποίες καθορίζονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την επιστροφή ποσών που έχουν εισπραχθεί οίκοθεν στη Δ.Ο.Υ. με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α ή με παράβολο.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των στοιχείων που συνοδεύουν τον τίτλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ), είναι και το διπλότυπο είσπραξης τύπου Α/παράβολο ώστε να αποφευχθεί πιθανή εκ νέου επιστροφή του ποσού. Εφόσον το διπλότυπο αυτό έχει κατατεθεί σε αρχή εκτός Δ.Ο.Υ., πρέπει να υπάρχει επ' αυτού σφραγίδα και υπογραφή Δημόσιας Αρχής επί σχετικής επισημειωματικής πράξης ότι το παρόν (διπλότυπο/παράβολο) δε χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε.

Επισημαίνεται, τέλος ότι σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί παραγραφής, με το άρθρο 90 ν.2362/1995, η παραγραφή της απαίτησης κατά του Δημοσίου για «αρχήθεν» αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντων ποσών είναι τριετής από της καταβολής, ενώ στην περίπτωση, κατά την οποία η καταβολή είναι κατ' αρχήν νόμιμη, αλλά εκ των υστέρων προκύπτει λόγος επιστροφής, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο «επελεύσεως του επιγενόμενου λόγου» (σχετ. η 656/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία κοινοποιήθηκε με την Πολ.1005/10.1.2003.

 

Πηγή:


efm_728x90