Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
13/03/2014
Πολ.1062/24.2.2014, Τροποποίηση της Πολ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 54/16.1.2014) "Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών"

 

Πολ.1062_24.2.2014

 

(ΦΕΚ Β' 592/10-03-2014)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/26.10.2005/Πολ.1135 (ΦΕΚ 1592Β΄).

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/26.3.2008/Πολ. 1063 (ΦΕΚ 633 Β΄).

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 257/13.2.2012).

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ.1200/29.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2900/29.10.2012).

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014).

7. Την αριθμ. Δ6Α 1196756/23.12.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». (ΦΕΚ 3317Β'/27.12.2013).

8. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών, αλλά και των επιχειρήσεων, διάθεσης αυτών στην αγορά.

9. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

Αποφασίζουμε:

1. H παράγραφος 3 της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης ΦΗΜ επιτρέπεται λόγω βλάβης, εφόσον η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο.O ΠΟΛ.1063/26.3.2008 και βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η θεώρηση εισαγόμενων η παραγόμενων φορολογικών μνημών και μετά το χρόνο λήξης της άδειας καταλληλότητας των συγκεκριμένων τύπων ΦΗΜ.»

2. Η παράγραφος 4 της Α.Υ.Ο.Ο.Πολ. 1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αλλαγή - αντικατάσταση φορολογικών μνημών, λόγω πλήρωσης της παλαιάς ή αλλαγής κατόχου επιτρέπεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή:


efm_728x90