Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
21/03/2016
Πολ. 1035/18.3.2016, Κοινοποίηση της 47/2015 Γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 47/2015 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

1. Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών, ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους, φορολογείται βάσει των περί φορολογίας πλοίων διατάξεων του Ν. 27/1975 και όχι ως εισόδημα από γεωργική επιχείρηση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του Ν. 2238/1994 .

2. Συνεπώς το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους φορολογείται βάσει των διατάξεων του Ν. 27/1975 και ειδικότερα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού, (Φορολογία πλοίων δεύτερης κατηγορίας) και όχι με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του Ν. 2238/1994 (παλαιού ΚΦΕ) οι οποίες ίσχυαν μέχρι 31.12.2013.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90