Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
19/02/2016
Πολ.1022/11.2.2016, Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατ. των περ.13, 14 της ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 του άρ. 2 του Ν.4336/2015

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη του άρθρου 39 του β.δ. 24-9/20-10-1958 (171 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 , 40 , 41 , 53 , 54 του Ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των περ. 13,14, της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν.3320/2005 (ΦΕΚ Α΄48/23-2-2005).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/26-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό)».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
8. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
9. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου, μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. 13,14, του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του Ν.4336/2015 (Α΄94), σύμφωνα με τις οποίες ο φόρος καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου.
10. Τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015 .
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ο φόρος 3%, βάσει της διάταξης του άρθρου 39 του β.δ. 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει, επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό της χώρας ζύθου, ο οποίος βαρύνει τον αγοραστή, από 19-8-2015 και εφεξής, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου.
Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, καθώς και οι αποκτώντες από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εισαγωγείς από τρίτη χώρα.
Ο φόρος αποδίδεται με δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και τις είκοσι των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
Οι εισπράξεις, κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, του φόρου επί του ζύθου εισάγονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1358 με την ονομασία « Εισφορά 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου (περ. 14, αρθρ. 2, ΥΠΟΠΑΡ. Δ12, Ν.4336/2015 , ΦΕΚ Α΄94)».
Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του Ν.4337/2015.
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν από τις 19 Αυγούστου 2015, δηλαδή από την ημερομηνία υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β΄ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 .
Για πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιουνίου 2015 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, ο φόρος επί του ζύθου, αποδίδεται σύμφωνα με την προϊσχύουσα διαδικασία υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων (μέχρι 20 Νοεμβρίου 2015).
2. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί του ζύθου, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση για το διάστημα από 19-8-2015 έως και 30-9-2015, υποβάλλεται μέχρι 22-2-2016, δίχως την επιβολή κυρώσεων.
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Αλεξιάδης
 
 
Πηγή:


efm_728x90