Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
29/01/2016
Αριθμ. Πρωτ.ΓΕΜΗ: 483/25.11.2015, Αντιμετώπιση ερωτήματος για τρόπο λύσης ΟΕ (με διαιτησία ή δια της δικαστικής οδού)

 

Σχετικά: Επιστολή σας, με α.π. 1958/06-10-2015 και α.π. ΕΣ 483/14-10-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση ερωτήματος γιο τρόπο λύσης ΟΕ (με διαιτησία ή δια της δικαστικής οδού)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Στις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 259 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α), σχετικά με τη λύση της ΟΕ ορίζονται τα εξής:

«1. Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας.

2. Η αίτηση εκδικάζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.»

Συνεπώς, αν δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (γ) της ανωτέρω παραγράφου 1, του άρθρο 259, η λύση της ΟΕ μπορεί να γίνει είτε με απόφαση των εταίρων είτε με δικαστική απόφαση.

Ως εκ του περισσού σημειώνουμε ότι, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, δεν προκύπτει ότι στην εταιρική σύμβαση προβλέπεται ρητά, «ως άλλος λόγος λύσης της εταιρείας», η υποχρεωτική προσφυγή σε διαιτησία.

 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

 

Πηγή:


efm_728x90