Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/01/2016
Πολ.1007/5.1.2016, Κοινοποίηση του επισήμου αντιγράφου της γνωμοδότ. υπ΄αριθ. 231/2015 του Β΄τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παρ.6 του άρ.66 του Ν.4174/2013

 

Κοινοποίηση του επισήμου αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ΄ αριθ. 231/2015 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013, υποθέσεων, για τις οποίες την 26.7.2013, είχε ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση.

 

Σας κοινοποιούμε επίσημο αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 231/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 , υποθέσεων, για τις οποίες την 26.7.2013, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, είχε ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση, και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογής της στις σχετικές περιπτώσεις.

 

Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση, υποθέσεις για τις οποίες στις 26.7.2013, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4174/2013, είχε ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση, αλλά δεν είχε παρέλθει η προθεσμία για άσκηση έφεσης ή αναίρεσης κατ΄ αυτής, μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας».

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας αα

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

ΣΤΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

Πηγή:


efm_728x90