14/02/2014
Σε 250.000 έως 270.000 τα αδιάθετα ακίνητα

 

Οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν περιορίσει σημαντικά την οικοδομική δραστηριότητα και συνεπώς το αντικείμενο δραστηριότητας των εταιρειών του κλάδου αξιοποίησης ακινήτων (real estate), σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ, η οποία εξετάζει την εγχώρια αγορά ακινήτων.  Επιπλέον αρνητικούς παράγοντες για τον κλάδο αποτελούν ο περιορισμός των στεγαστικών δανείων και οι διαδοχικές αυξήσεις στη φορολόγηση ακινήτων.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα μετά το 2005 παρουσιάζει συνεχή κάμψη, υποχωρώντας το 2012 περαιτέρω κατά 36,7%, στις 22.627 άδειες. Έτσι, στα τέλη του έτους ο αριθμός των αδειών υπολειπόταν του 2005 κατά 76%.

Παράλληλα, στην αγορά σημειώνεται υπερπροσφορά ακινήτων ενώ είναι ιδιαίτερα χαμηλή η ζήτηση, ιδίως στον τομέα της κατοικίας όπου σύμφωνα με τη μελέτη υπολογίζονται σε 250.000-270.000 οι αδιάθετες κατοικίες. Οι αγοραπωλησίες επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων είναι επίσης ελάχιστες.

Οι τάσεις αυτές έχουν οδηγήσει τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα, με συνέπεια τη μείωση της αξίας των χαρτοφυλακίων ακινήτων και την εμφάνιση υψηλών ζημιών. Ακόμα, σε πολλές κατηγορίες παρατηρείται επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων προς τα κάτω.

Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, η στεγαστική πίστη τα τελευταία χρόνια περιορίζεται διαρκώς, καθώς οι τράπεζες έχουν αναπροσαρμόσει την πιστωτική τους πολιτική εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και της μεγάλης αύξησης των καθυστερήσεων και των επισφαλειών: το 2012 το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων μειώθηκε περαιτέρω κατά 3,4%, σημειώνοντας επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης έναντι του προηγούμενου έτους (-2,9%).

Η υποχώρηση τιμών και ενοικίων διαμορφώνει τις αποδόσεις των επαγγελματικών ακινήτων σε υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν επενδυτικές ευκαιρίες.

Στη μελέτη της Infobank Hellastat, αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις των 600 μεγαλύτερων επιχειρήσεων real estate βάσει κύκλου εργασιών. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2012 ανήλθε σε 555,43 εκατ. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 10,6% από το 2011, με 7 στις 10 εταιρείες να σημειώνουν κάμψη εσόδων.

Το δείγμα εμφάνισε οριακές λειτουργικές ζημιές, ενώ προέκυψαν προ φόρων ζημιές 378,08 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκε σε 46,9% μειούμενο κατά μια μονάδα, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ επιδεινώθηκε σε -8,5%.

Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε σε 0,5 προς 1, έχοντας βελτιωθεί ελαφρώς από το 2011. Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώνεται διαχρονικά σε αρνητικά επίπεδα (-43 ημέρες το 2012) ενώ η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε -0,4%

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90