12/02/2014
Ποιες συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

 

Τις συναλλαγές που δεν θα περιλαμβάνονται στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών προσδιόρισε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα με βάση την απόφαση του Χ.Θεοχάρη δεν υποβάλλονται στοιχεία με τις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών για ορισμένες συναλλαγές (παραστατικά εσόδων-εξόδων), που αφορούν είτε στη λήψη υπηρεσιών είτε στην καταβολή δαπανών, ως ακολούθως:

 • Οι μηδενικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών
 • Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ
 •  Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές  αποκτήσεις – παραδόσεις, συναλλαγές µε τρίτες χώρες)
 • Εισιτήρια όλων των μεταφορικών μέσων
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια
 • Συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µη φορολογικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης
 • Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις τράπεζες και τους συναλλασσόμενους µε αυτές, για συναλλαγές που αφορούν στους τόκους καταθέσεων ή τις προμήθειες  που χορηγούνται από αυτές
 • Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των  πωληθέντων αγαθών
 • Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις)
 • Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ)
 • Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), που  εισπράττονται µέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ
 • Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων
 • Τα μερίσματα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών, κ.α., στα µέλη τους
 • Τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες, για  λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων 

 

Πηγή: www.in.gr


efm_728x90