04/02/2014
Αγορές: Τετραετή φυλάκιση για κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών

 

Αυστηρό πλαίσιο επιδιώκει να βάλει στις χρηματαγορές η Ευρωβουλή με Οδηγία που θα τεθεί σήμερα σε ψηφοφορία στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία όσοι διαπράττουν σοβαρά αδικήματα , όπως αυτό της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών, θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τουλάχιστον 4 χρόνια φυλάκισης.

Οι νέοι αυτοί κανόνες, προϊόν ανεπίσημης συμφωνίας μεταξύ ευρωβουλευτών και εκπροσώπων των κρατών μελών, έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ και την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα τα σχετικά αδικήματα οριοθετούνται από την Οδηγία 2003/6 της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την κατάχρηση της αγοράς. Στα πλαίσια αυτής της Οδηγίας ως καταχρηστικές πρακτικές νοούνται τόσο οι πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες όσο και οι πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Ως προς το αδίκημα της κατάχρησης εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading), η Οδηγία 2003/6 αντικατέστησε την παλαιότερη Οδηγία 89/592, για τον συντονισμό των ρυθμίσεων για πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών.

Προκειμένου μια πληροφορία να θεωρείται εμπιστευτική, πρέπει να μην έχει δημοσιοποιηθεί στο κοινό, να έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα, να αφορά άμεσα ή έμμεσα εκδότη κινητών αξιών ή κινητή αξία και η διάδοσή της στο κοινό να μπορεί να επηρεάσει αισθητά την τιμή του χρηματοπιστωτικού προϊόντος.

Η Ελλάδα έχει ήδη προ 8ετίας ενσωματώσει την Οδηγία 2003/6 στο εσωτερικής της δίκαιο, απαγορεύοντας στους κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών:

- Να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αγοράσουν ή να πωλήσουν χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν οι πληροφορίες αυτές.

- Να ανακοινώνουν την εμπιστευτική πληροφορία σε άλλο πρόσωπο.

- Να συνιστούν σε άλλο πρόσωπο να αγοράσει ή να πωλήσει χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν οι πληροφορίες αυτές.

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90