22/01/2014
Η ΕΣΕΕ για το ενιαίο σύστημα επιστροφής ΦΠΑ

 

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για θέσπιση μίας ενιαίας πλατφόρμας υποβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 1/1/2017 για το σύνολο των κρατών - μελών, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ΜμΕ και στην περαιτέρω τόνωση της διασυνοριακής εμπορικής δραστηριότητας, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ.

Παρ' όλα αυτά, σημειώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, η υποχρεωτική συμπλήρωση πέντε μόνο πεδίων της δήλωσης - που προβλέπει η ευρωπαϊκή πρόταση - δεν αφαιρεί το δικαίωμα του κάθε κράτους να επιλέξει προαιρετικά επιπλέον πεδία (maximum 21) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων του, τα οποία εκτός σπάνιων περιπτώσεων δεν αναμένεται να ταυτίζονται μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, η ΕΣΕΕ εκτιμά πως, μπορεί ως προς τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της δήλωσης να επιτυγχάνεται ο στόχος της ομογενοποίησης των δεδομένων και της βελτίωσης της ροής της πληροφόρησης, από την άλλη πλευρά, όμως, η προαιρετική επιλογή των λοιπών πεδίων, η οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας, εκτιμάται πως θα εγείρει δυσκολίες και προσχώματα στην υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό πλαίσιο, η διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ διεκπεραιώνεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, προκειμένου αφενός οι επιτηδευματίες να απαλλαγούν από χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες και αφετέρου η φορολογική διοίκηση να αφομοιώσει πρακτικές και εργαλεία, τα οποία διασφαλίζουν τόσο την εγκυρότητα του επιτελούμενου έργου όσο και τη μείωση του φόρτου εργασίας της.

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει στην ανακοίνωσή της πως κατανοεί τη δυσκολία προσαρμογής πληθώρας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο σύνολο της Κοινότητας, σε ένα νέο περιβάλλον ιδιαίτερα εξοικειωμένου με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Εντούτοις, εκτιμά πως το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της κατατεθείσας πρότασης (περίπου τρία έτη) είναι ικανοποιητικό για την ομαλή μετάβαση σε ένα περισσότερο εκσυγχρονισμένο καθεστώς, το οποίο αναμένεται να άρει πολλές από τις αντιξοότητες που αποτελούν τροχοπέδη στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς επιχειρηματικότητας.

«Λόγω της ελληνικής προεδρίας οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν άλλη βαρύτητα και καλύτερη τύχη, ενώ όλοι πλέον πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λιγότερο με το παρελθόν, να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών, αντί να εξαντλούμαστε στο κυνήγι αναδρομικών εφαρμογών», σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

Σημειώνεται ότι η ΕΣΕΕ σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων UEAPME συμμετέχει στη διαδικασία προτάσεων για ένα κοινό σύστημα επιστροφής ΦΠΑÂ - «Standard VAT Return» σύμφωνα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2006/112/EC, που απαιτεί τον σχεδιασμό μιας ενιαίας δήλωσης για την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των μικρομεσαίων των κρατών μελών της Ε.Ε.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90