22/01/2014
Οδηγός για τη ρύθμιση τραπεζικών δανείων και την προστασία από τους πλειστηριασμούς

 

Οδηγό για τη ρύθμιση των τραπεζικών δανείων των ενήμερων δανειοληπτών αλλά και για την προστασία της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, παρουσιάζει η «H Online».

Πρόκειται για τις διατάξεις που έχει θεσπίσει το υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το «πρόγραμμα διευκόλυνσης των ενήμερων δανειοληπτών», το οποίο λήγει στις 15 Απριλίου καθώς και για το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά στην προστασία της κύριας κατοικίας. Υπό προϋποθέσεις οι «κόκκινοι» δανειολήπτες μπορούν να σώσουν το σπίτι τους.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις είναι:

Ενήμεροι δανειολήπτες

Ποιους αφορά:

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:

1. μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,

2. φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο σε έναν εργοδότη, όπως αυτά ορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (Α' 17),

3. άνεργοι,

με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως € 25.000 (ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως € 15.000) και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009.

Επιπλέον το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά €5.000 (δηλαδή έως €30.000 ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και έως € 20.000 ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία 67% και άνω, για τρίτεκνους και για πολύτεκνους.

Ποιες οφειλές υπάγονται:

Υπάγονται οφειλές δανειοληπτών μόνον προς πιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, οφειλές από δανειακές συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί, με αρχική ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μέχρι την 30-06-10 – έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων - και για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, ηαντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις €180.000 (€ 200.000 για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

1. το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις €250.000 (€ 300.000 για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).

2. το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών (μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις) που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις €10.000 (€ 15.000 για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).

3. το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις €150.000.

Τι χορηγείται:

• Περίοδος χάριτος 48 μηνών.

• Άμεση μείωση του συνόλου των μηνιαίων καταβολών στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού.

• Η δόση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος, και σε κάθε περίπτωση θα διαμορφώνεται στο 30% του μηνιαίου εισοδήματος.

• Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ' ελάχιστον για όσο διήρκησε η περίοδος χάριτος (48 μήνες) και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.

Ειδικότερα:

- Για ετήσια καθαρά οικογενειακά εισοδήματα έως €15.000 (ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως € 9.000) το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος. Σήμερα το επιτόκιο αυτό διαμορφώνεται στο 1,25% λόγω μείωσης του επιτοκίου της ΕΚΤ

- Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

• Ο δανειστής υποχρεούται να απέχει από κάθε καταγγελία της δανειακής σύμβασης και από κάθε ατομική δίωξη κατά του οφειλέτη καθώς και κατά του εγγυητή.

• Δυνατότητα προσαρμογής της σύμβασης παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης σε πιθανή μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη.

Πλειστηριασμοί

Οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας αναστέλλονται για το 2014, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια, αλλά και με την υποχρεωτική καταβολή ενός ποσού έναντι της μηνιαίας δόσης. Τα κύρια κριτήρια είναι:

  • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
  • Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
  • Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4224/2013 οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει εντός ενός μηνός:

Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 01-01-2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 01-01-2007.

Βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής Αρχής, με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού.

3 Αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9.

4 Αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών.

5 Βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και

Πιστοποιητικό αναπηρίας. Οι δικαιούχοι είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες με τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και άνεργοι με εισοδήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας.

Η δόση προς τους δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του αυτού του ποσού και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Βέβαια υπάρχουν και ειδικές προβλέψεις για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω. Γι' αυτούς τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90