26/06/2015
150 εκατ ευρώ θα πάρουν από το Ταμείο των τραπεζοϋπαλλήλων για να πληρωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ

 

Με υπουργική απόφαση δίνεται εντολή αναγκαστικής εκταμίευσης από το Ταμείο των τραπεζοϋπαλλήλων δανείου 150 εκατ. ευρώ και κατάθεσής τους έως το μεσημέρι σε λογαριασμό του ΙΚΑ προκειμένου να πληρωθούν στην ώρα τους οι συντάξεις!

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - την οποία αποκαλύπτει η “Ημερησία” - υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μηνός Ιουλίου 2015 στην προβλεπόμενη ημερομηνία (29.06.2015). Η αναγκαστική εκταμίευση την οποία η ΟΤΟΕ θεωρεί παράνομη καθώς δεν έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΤ γίνεται με δεδομένο το γεγονός ότι πριν την 29η Ιουνίου 2015 μεσολαβεί χρονικό διάστημα δύο αργιών (Σαββατοκύριακο) και ο κύριος όγκος των εισπράξεων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές ύψους άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ θα εισπραχθεί στις 29 και 30 Ιουνίου, δηλαδή αργότερα από τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων στους συνταξιούχους του. Είχαν προηγηθεί, παρά τις διαψεύσεις των αρμοδίων υπουργών, πιέσεις για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ του ΕΤΑΤ ενώ σήμερα είχε ζητηθεί να ληφθεί απόφαση “δια περιφοράς” πριν από το μεσημέρι

Ολόκληρη η απόφαση του υπουργείου έχει ως εξής:

“Αποφασίζουμε:

1. Τη χορήγηση έντοκου δανείου ύψους έως εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000,00) ευρώ, από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων

(ΕΤΑΤ) προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2. Το δάνειο χορηγείται μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων

που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρ. 4 του

Ν.3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄, 151), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. Γ΄ του άρθρ.46 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄, 115).

3. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, εντόκως, στον Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων, η δε διάρκεια του ορίζεται από 26/06/2015 έως 30/06/2015.

4. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνεται το δάνειο, αντιστοιχεί με το ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

5. Λόγω του κατεπείγοντος δίνεται εντολή στα αρμόδια όργανα του ΕΤΑΤ να μεταφερθεί το ανωτέρω ποσό σε λογαριασμό του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με Ν. 549003-05 και IBAN GR 79 0110 0400 0000 0405 4900 305 στις 26.06.2015 και το αργότερο έως τις 13.00”

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90