17/06/2015
Τα στοιχεία για μερίσματα και καταθέσεις στην Κ. Σαββαΐδου

 

Αναλυτικά στοιχεία για τους φορολογουμένους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν ή χρεώθηκαν ποσά συνολικού ύψους άνω των 100.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του 2014 και των δύο αμέσως προηγούμενων ετών οφείλουν να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών όλες οι τράπεζες της χώρας.

Στα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο και ο ΑΦΜ του δικαιούχου κάθε τραπεζικού λογαριασμού, το σύνολο των πιστώσεων, το σύνολο των χρεώσεων, το ποσό μεγαλύτερης χρέωσης ή πίστωσης μέσα στο έτος και τα υπόλοιπα του λογαριασμού την 31η-12-2014 και την 31η-12-2013. Με εγκύκλιο που εξέδωσε και απέστειλε πρόσφατα σε όλες τις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις για τα στοιχεία των καταθετών που πρέπει να στείλουν οι τράπεζες και παρέχεται νέα προθεσμία αποστολής μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τα στοιχεία που πρέπει να στέλνονται στη ΓΓΔΕ όσον αφορά τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των φορολογουμένων, τα μερίσματα που εισέπραξαν από εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τις δόσεις δανείων που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του 2014 και τα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που έχουν συνάψει.

Υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90