15/06/2015
Ξεκινούν οι έλεγχοι καταθέσεων μέσω του Taxis

 

Σε λειτουργία θα τεθεί σύντομα νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα αποστέλλει μαζικά στοιχεία καταθέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων προς το  Taxis, με στόχο την αποκάλυψη τυχόν περιπτώσεων φοροδιαφυγής αφού προηγουμένως έχει γίνει σύγκριση των στοιχείων με τα δηλωθέντα εισοδήματα.    Ανάλογη διαδικασία θα γίνεται και για πωλήσεις μετοχών, ομολόγων, παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
 
Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Γ. Βαρουφάκη, συγκροτείται Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων που συνιστάται στα εξής:
 
1. Στην οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των δεδομένων που έχουν ζητηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και στον προσδιορισμό του τρόπου διαβίβασης αυτών στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.
 
2. Στη δημιουργία βάσης δεδομένων υποδοχής των στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ., που θα διαβιβάσουν μαζικά με ασφαλή τρόπο τα πιστωτικά ιδρύματα, δια της αξιοποίησης της διασύνδεσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.
 
3. Στην αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να εξαχθούν ανά Α.Φ.Μ., ομάδες Α.Φ.Μ. ή και μαζικά ανά χρήση, τα εισοδήματα (δηλωθέντα, αδιάθετα), τα ακίνητα, τα μεταφορικά μέσα και λοιπές πληροφορίες που το/τα αφορούν, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. απόφασης ΕΜΠ.638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.).
 
4. Στη δημιουργία εφαρμογής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική/οικογενειακή τραπεζική περιουσία για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ. κατ' έτος και ταυτόχρονα θα τη συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ' έτος, προσδιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ' έτος, ήτοι το αδήλωτο ετήσιο εισόδημα για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ., σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).
 
5. Στη βελτίωση του "Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών", σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία φυσικού ελέγχου ενός εκάστου ερευνώμενου προσώπου, σύμφωνα με τα με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 και ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφα της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).
 
6. Τα υπηρετούντα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μέλη της Ομάδας Εργασίας, επιφορτίζονται, επιπλέον, με την εκπόνηση πρότασης νομοθετικής ρύθμισης, στο πλαίσιο της οποίας θα θεσμοθετείται η ελεγκτική διαδικασία, καθώς και η αξιοποίησή της από την πολιτική ηγεσία, με σκοπό την άμεση είσπραξη των φόρων που αναλογούν σε αποκρυβείσα ύλη.
 
Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου η Ομάδα Εργασίας οφείλει να:
 
1. Προγραμματίζει τις ενέργειες και παρακολουθεί υπεύθυνα την υλοποίηση του τεχνικού και επιχειρησιακού πλάνου του Έργου.
 
2. Εξασφαλίζει την απαιτούμενη επάρκεια σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του έργου (φάση ελέγχου - δοκιμών, φάση πιλοτικής λειτουργίας, φάση παραγωγικής λειτουργίας).
 
3. Μεριμνά και εισηγείται σχετικά με την έκδοση τυχόν διοικητικών αποφάσεων που εξυπηρετούν την ολοκλήρωση του Έργου.
 
4. Συντάσσει αναφορές προόδου υλοποίησης και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στους καθ' ύλη αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.
 
 
Αριθ. πρωτ.: 4105/10.6.2015
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων».
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:
 
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.
 
β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».
 
γ) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 
δ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
στ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015», όπως ισχύει.
 
ζ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β' 539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».
 
2. Το π.δ. 25/2015 (Α' 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 
3. α) Το κατόπιν και εντολής του κ .Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. 638/27.02.2015 έγγραφο της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με θέμα «Έκδοση ειδικής εντολής για ανάθεση έργου στα Τμήματα Α' και Β' της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. και ορισμός συνεργείου εκτέλεσης έργου για την υλοποίησή του».
 
β) Το με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 έγγραφο της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου ΕΜΠ. 638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), με θέμα «Υποβολή αιτήματος για παροχή στοιχείων προσώπων που διαλαμβάνονται σε εισαγγελικές παραγγελίες και έγγραφα λοιπών Αρχών, βελτίωση του "Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών" και αυτοματοποίηση ελεγκτικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».
 
γ) Το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου ΕΜΠ. 638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.), με θέμα «Αυτοματοποίηση ελεγκτικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε ερευνώμενα πρόσωπα που διαλαμβάνονται σε εισαγγελικές παραγγελίες και έγγραφα λοιπών Αρχών και βελτίωση του "Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών"».
 
δ) Το με αριθμό ΕΜΠ.1257/22.04.2015 έγγραφο της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου ΕΜΠ. 638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.), με θέμα «Ορισμός μελών για τη σύσταση ομάδας έργου».
 
ε) Το με αριθμό 3543/05.05.2015 (αρ. εισερχομένου ΕΜΠ. 202/05.05.2015 στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το με αριθμό 611/30.04.2015 (αρ. εισερχομένου 228/30.04.2015 στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) έγγραφο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και το με αριθμό ΔΗΛΕΔ 116369 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/06.05.2015 (αρ. εισερχομένου ΕΜΠ.204/06.05.2015 στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε., με θέμα τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη σύσταση ομάδας έργου.
 
στ) Το με αριθ. ΔΗΛΕΔ 116369 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/6-5-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
 
4. Τις από 7/5/2015 και 11/5/2015 τέσσερις (4) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 78), που υπέβαλαν τα μέλη - ιδιώτες της εν θέματι Ομάδας Εργασίας.
 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Αποφασίζουμε
 
Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
 
Β. Συγκροτούμε την Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:
 
1. Τον Ιωάννη Κατσίπη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και Συντονιστή της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου, που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ως Συντονιστή, με αναπληρωτή το με α/α 6 μέλος της Ομάδας Εργασίας, Σεχπερίδου Σοφία.
 
2. Τον Χαρίδημο Σγουρό, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' Ερευνών της Β' Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής - Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.
 
3. Τον Αντώνιο Ντίνο, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' Ερευνών της Β' Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής - Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.
 
4. Την Μαρία - Αγγελική Γκανούρη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' Ερευνών της Β' Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής - Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.
 
5. Τον 'Αγγελο Κούρο, σύμβουλο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ως μέλος.
 
6. Την Σοφία Σεχπερίδου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
 
7. Τον Γεώργιο Κουνδουράκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο στο Τμήμα Α' - Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακινήτων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπαλάτο, υπάλληλο με βαθμό Ε' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε'- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων της ίδιας Διεύθυνσης.
 
8. Την 'Αννα Χονδρουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Προϊσταμένη στο Τμήμα Δ' - Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Δραμισιώτη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.
 
9. Τον Χρήστο Κομπορόζο, υπάλληλο με βαθμό Ε', με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ..), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Δήμα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.
 
10. Τον Θεμιστοκλή - Ιωάννη Αντωνίου, Αναπληρωτή Διευθυντή της Διευθύνσεως Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον 'Αγγελο Τζερμιαδιανό, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της ίδιας Διεύθυνσης.
 
11. Τον Χρήστο Γκόρτσο, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Παναγιωτίδη, Διευθυντή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.).
 
12. Την Μαρία Στάντζου, Τμ/χης Ε' Τμ. Δ/νσης Ελέγχων, ως μέλος.
 
13. Τον Αθανάσιο Σαφαρή, Υπάλλ. Δ/νσης Εφαρμογής 'Αμεσης Φορολογίας, ως μέλος.
 
14. Τον Γεώργιο Αραμπατζάκη, Υπάλλ. Γραφ. Υποστήρ. ΓΔΦΔ, ως μέλος.
 
Ο Γεώργιος Πάσχας, Διευθυντής της Διευθύνσεως Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ορίζεται ως αρμόδιος για την εν γένει διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο άμεσα εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή μεταξύ του Σ.Δ.Ο.Ε. και των εκπροσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 
Γ. Τα μέλη της ομάδας εργασίας, που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., απασχολούνται αποκλειστικά με την υλοποίηση του έργου και έως την ολοκλήρωση αυτού.
 
Δ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος αυτής που θα ορίσει ο Συντονιστής της.
 
Ε. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων που συνίσταται στα εξής:
 
1. Στην οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των δεδομένων που έχουν ζητηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και στον προσδιορισμό του τρόπου διαβίβασης αυτών στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.
 
2. Στη δημιουργία βάσης δεδομένων υποδοχής των στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ., που θα διαβιβάσουν μαζικά με ασφαλή τρόπο τα πιστωτικά ιδρύματα, δια της αξιοποίησης της διασύνδεσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.
 
3. Στην αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να εξαχθούν ανά Α.Φ.Μ., ομάδες Α.Φ.Μ. ή και μαζικά ανά χρήση, τα εισοδήματα (δηλωθέντα, αδιάθετα), τα ακίνητα, τα μεταφορικά μέσα και λοιπές πληροφορίες που το/τα αφορούν, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. απόφασης ΕΜΠ.638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.).
 
4. Στη δημιουργία εφαρμογής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική/οικογενειακή τραπεζική περιουσία για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ. κατ' έτος και ταυτόχρονα θα τη συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ' έτος, προσδιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ' έτος, ήτοι το αδήλωτο ετήσιο εισόδημα για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ., σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).
 
5. Στη βελτίωση του "Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών", σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία φυσικού ελέγχου ενός εκάστου ερευνώμενου προσώπου, σύμφωνα με τα με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 και ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφα της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).
 
6. Τα υπηρετούντα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μέλη της Ομάδας Εργασίας, επιφορτίζονται, επιπλέον, με την εκπόνηση πρότασης νομοθετικής ρύθμισης, στο πλαίσιο της οποίας θα θεσμοθετείται η ελεγκτική διαδικασία, καθώς και η αξιοποίησή της από την πολιτική ηγεσία, με σκοπό την άμεση είσπραξη των φόρων που αναλογούν σε αποκρυβείσα ύλη.
 
ΣΤ. Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του 'Έργου η Ομάδα Εργασίας οφείλει να:
 
1. Προγραμματίζει τις ενέργειες και παρακολουθεί υπεύθυνα την υλοποίηση του τεχνικού και επιχειρησιακού πλάνου του Έργου.
 
2. Εξασφαλίζει την απαιτούμενη επάρκεια σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του έργου (φάση ελέγχου - δοκιμών, φάση πιλοτικής λειτουργίας, φάση παραγωγικής λειτουργίας).
 
3. Μεριμνά και εισηγείται σχετικά με την έκδοση τυχόν διοικητικών αποφάσεων που εξυπηρετούν την ολοκλήρωση του Έργου.
 
4. Συντάσσει αναφορές προόδου υλοποίησης και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στους καθ' ύλη αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.
 
Ζ. Η Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της, δύναται να συνεργάζεται με πρωτοβουλία του Συντονιστή της, με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλους φορείς, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο αυτής και γενικά, με οποιονδήποτε κρίνει ότι απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού της.
 
Η. 1. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, στα γραφεία της Διεύθυνσης (Δ2) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, σε χώρους της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ. και της Γ.Γ.Δ.Ε. που στεγάζονται επί της οδού Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, καθώς και σε χώρο οποιουδήποτε εμπλεκόμενου φορέα, εφόσον οριστεί από τον Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας κατόπιν προηγούμενης έγκαιρης ενημέρωσης των μελών.
 
2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να συμμετέχουν, με πρωτοβουλία του Συντονιστή της, στις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής.
 
Πέραν των βασικών συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας, ο Συντονιστής και τα μέλη (τακτικά ή/και αναπληρωματικά) της ομάδας θα συνεργάζονται, όποτε απαιτείται, σε επιμέρους ομάδες, ανάλογα με τη φύση της κατά περίπτωση εκτελεσθείσας εργασίας.
 
3. Η συνεργασία του Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας και των μελών αυτής, δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.
 
Θ. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
 
 
Ακριβές Αντίγραφο
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
 
 
Πηγή: express.gr


efm_728x90