10/06/2015
Παράταση προθεσμίας για το πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων του προγράμματος «ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων» δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2015, σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Απεντάσσονται από το πρόγραμμα τα έργα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 και ώρα 24:00 από πλευράς δικαιούχου είτε αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης ή αίτημα για λήψη προκαταβολής ή οποιαδήποτε αίτημα τροποποίησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, είτε έγγραφη γνωστοποίηση της συµβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης ή του αιτήματος προς τον δανειοδότη (τραπεζικό ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης.

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις και παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2015 έργα των οποίων η ένταξη οριστικοποιείται μετά από υποβολή και εξέταση αιτημάτων θεραπείας.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω υπουργική απόφαση, ο τροποποιημένος οδηγός προγράμματος και το σύνολο των παραρτημάτων αυτού (τροποποιημένων και μη) προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.

 

Πηγή: www.in.gr


efm_728x90