20/04/2015
Σχέδια για 11.660 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο εντός του 2015

 

Στην υλοποίηση 11.660 προσλήψεων µόνιµου προσωπικού εντός του 2015 ετοιµάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που βρίσκεται ήδη στη Βουλή και αναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Απριλίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εθνους», το υπουργείο έχει προχωρήσει στον προγραµµατισµό των προσλήψεων που θα γίνουν σε δύο φάσεις µε τη συµβολή του ΑΣΕΠ.

Ηδη έχουν καταγραφεί 36.000 αιτήµατα από τα υπουργεία και τους εποπτευόµενους φορείς για την κάλυψη θέσεων πρώτης ανάγκης, τα οποία θα αξιολογηθούν για να προκηρυχθούν οι θέσεις τον Μάιο. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι θα καλυφθούν 15.000 θέσεις, όπως προβλέπει ο προϋπολογισµός. τελικώς ο αριθµός για τις προσλήψεις του 2015 περιορίζεται στις 11.660, καθώς -όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές- τα προϋπολογισµένα κονδύλια δεν επαρκούσαν για την κάλυψη του αρχικού στόχου των θέσεων.

Υπενθυµίζεται όµως ότι, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος, που έχει υπογραφεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, ο προγραµµατισµός των προσλήψεων για το 2015 αφορούσε τον διορισµό 11.000 υπαλλήλων υψηλών προσόντων. Στον αριθµό των προσλήψεων δεν υπολογίζονται οι προσλήψεις της ΕΡΤ, που αναµένεται να φτάσουν και τις 2.000, καθώς οι µισθοί δεν υπολογίζονται στα έξοδα του προϋπολογισµού, αφού θα καλύπτονται από το ανταποδοτικό τέλος.

Παράλληλα δεν υπολογίζονται και οι προσλήψεις λόγω τελεσίδικων δικαστών αποφάσεων, όπως για παράδειγµα οι µονιµοποιήσεις 748 υπαλλήλων ΟΤΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια και θα επιστρέψουν στην εργασία. Οι προσλήψεις θα πραγµατοποιηθούν σε δύο στάδια σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στο πρώτο στάδιο και αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου που βρίσκεται στη Βουλή θα προκηρυχθούν δύο κλειστοί διαγωνισµοί για την εθελοντική κινητικότητα των 3.900 απολυµένων και διαθεσίµων υπαλλήλων και ο δεύτερος για την τοποθέτηση των 6.000 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.

Στις συγκεκριµένες προκηρύξεις οι υποψήφιοι αποδεσµεύονται από τις θέσεις που υπηρετούσαν και µπορούν να δηλώσουν θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας για να τοποθετηθούν άµεσα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, στη διαδικασία της εθελοντικής κινητικότητας αναµένεται να συµµετάσχουν περίπου 1.000-1.500 διαθέσιµοι ή απολυµένοι. Οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν εντός του καλοκαιριού στις θέσεις όπου υπηρετούσαν, αφού δεν θα πάρουν µέρος στην εθελοντική κινητικότητα.

Για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ θα προκηρυχθούν θέσεις, όπου υπάρχει άµεση ανάγκη προσωπικού σε όλα τα υπουργεία. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, ένας σηµαντικός αριθµός επιτυχόντων του ΑΣΕΠ από παλαιότερους διαγωνισµούς δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των θέσεων που θα προκηρυχθούν, καθώς αφορούν κυρίως διοικητικούς υπαλλήλους όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων. Αναµένεται, λοιπόν, να καλυφθούν περίπου 1.000-2.000 θέσεις από την εθελοντική κινητικότητα αυτής της κατηγορίας εργαζοµένων.

Οι υπόλοιποι θα τοποθετηθούν το 2016 στις θέσεις που είχαν πετύχει µε τους διαγωνισµούς στους οποίους είχαν συµµετάσχει.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Νέος γύρος τοποθετήσεων

Μέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου θα έχουν δηµοσιοποιηθεί από το ΑΣΕΠ οι διαγωνισµοί για την κάλυψη των υπολειπόµενων θέσεων µόνιµου προσωπικού το Δηµόσιο. Η κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στους τοµείς της Υγείας, της Παιδείας, των ελεγκτικών µηχανισµών και των ασφαλιστικών ταµείων. Συνολικά εκτιµάται ότι θα προσληφθούν 4.500 υπάλληλοι στην Υγεία (νοσηλευτές, γιατροί κ.λπ.) και 4.000 στο υπουργείο Παιδείας, κυρίως εκπαιδευτικοί. Οι διαδικασίες επιλογής θα έχουν ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ µέχρι τα τέλη του 2015.

ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τα κριτήρια για την εθελοντική κινητικότητα

Η τοποθέτηση των διαθεσίµων και απολυµένων, καθώς και των επιτυχόντων σε παλαιότερους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ θα γίνει µε µοριοδότηση έξι κριτηρίων για τους υποψηφίους στους δύο κλειστούς διαγωνισµούς που θα προκηρυχθούν µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι µετακινήσεις θα γίνονται στα όρια των δήµων ή των νοµών που απασχολούνταν οι υπάλληλοι στο παρελθόν, ενώ σε περίπτωση που δεν συµµετέχουν στη διαδικασία, τότε θα επανέλθουν στις θέσεις που εργάζονταν (εάν πρόκειται για απολυµένους ή διαθεσίµους) ή στις θέσεις που είχαν πετύχει (εάν πρόκειται για επιτυχόντες του ΑΣΕΠ).

Τα 6 κριτήρια µε τα οποία θα βαθµολογηθούν και θα καταταχθούν από την τριµελή επιτροπή του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την τοποθέτησή τους αφορούν:

• Σπουδές: Για τους κατόχους τίτλου πανεπιστηµιακής τεχνολογικής εκπαίδευσης προβλέπεται η µοριοδότηση ανάλογα µε τον βαθµό του πτυχίου αλλά και την κατοχή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Παράλληλα θα µοριοδοτούνται οι ώρες επιµόρφωσης σε σεµινάρια, καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

• Προϋπηρεσία: Με βάση τον αναγνωρισµένο χρόνο για µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη, σύµφωνα µε το σχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα υπάρξει κλιµακωτή µοριοδότηση για κάθε πέντε χρόνια προϋπηρεσίας, όσον αφορά τους υπαλλήλους που έχουν απολυθεί ή είναι σε διαθεσιµότητα. Για τους επιτυχόντες σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ θα συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα έως και επτά χρόνια σε συναφές αντικείµενο, όπως προβλέπει ο νόµος.

• Υπηρεσιακή αξιολόγηση (αφορά µόνο απολυθέντες ή διαθεσίµους): Θα λαµβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της υπηρεσίας µε τον µέσο όρο των αξιολογήσεων των τελευταίων τριών ή πέντε ετών.

• Οικογενειακή κατάσταση: Μοριοδοτείται, επίσης, η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου, η οποία θα είναι ανάλογη µε τον αριθµό των τέκνων.

• Οµοεδρικότητα του φορέα προέλευσης - φορέα υποδοχής: Σηµαντικό κριτήριο που θα βαθµολογείται θα αποτελεί εάν ο φορέας στον οποίο επιθυµεί να τοποθετηθεί ο υπάλληλος είναι στον ίδιο δήµο µε την υπηρεσία που υπηρετούσε στο παρελθόν ή είχε επιτύχει σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.

• Συνυπαγωγή φορέα προέλευσης - φορέα υποδοχής στο ίδιο υπουργείο: Ενα από τα κριτήρια που θα αξιολογηθούν θα είναι επίσης εάν η υπηρεσία που θέλει να τοποθετηθεί ο υποψήφιος ανήκει στο ίδιο υπουργείο µε τη θέση που υπηρετούσε ή είχε πετύχει σε παλαιότερο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.

ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ
Αιτήµατα για την κάλυψη 36.000 θέσεων

Συνολικά 36.000 αιτήµατα για προσλήψεις προσωπικού κατέθεσαν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπουργεία και διοικήσεις εποπτευόµενων φορέων, ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα του αρµόδιου υπουργού Γ. Κατρούγκαλου να καταγραφούν τα αιτήµατα των κρατικών υπηρεσιών για κάλυψη θέσεων πρώτης ανάγκης.

Η καταγραφή των αιτηµάτων αλλά και των κενών οργανικών θέσεων αποτελεί την πρώτη πράξη της κινητικότητας που θα εφαρµοστεί αρχικά για την τοποθέτηση των 3.900 απολυµένων και διαθεσίµων, καθώς και των 6.000 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ αµέσως µετά την ψήφιση του πρώτου νοµοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη Βουλή, λίγο µετά το Πάσχα.

Στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή από υψηλόβαθµα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, η οποία θα αξιολογήσει τις θέσεις και θα οριστικοποιήσει ποιες από αυτές θα προκηρυχθούν για να καλυφθούν αρχικά από τους 9.900 απολυµένους, διαθεσίµους και επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.

Η καταγραφή των αναγκών πρώτης ανάγκης θα αποτελέσει οδηγό για το µεγάλο κύµα κινητικότητας που θα ακολουθήσει µέχρι τα τέλη του έτους, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους υπηρετούντες υπαλλήλους να µετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, σε θέσεις του ίδιου κλάδου και αντίστοιχης ειδικότητας.

Στοιχεία

Από τα υπουργεία και τους εποπτευόµενους οργανισµούς που κατέθεσαν αιτήµατα για την πρόσληψη προσωπικού στην πρώτη θέση έρχεται το υπουργείο Εσωτερικών µε 11.014 αιτήµατα, καθώς περιλαµβάνει τους δήµους, τις περιφέρειες και τα πρώην υπουργεία Δηµόσιας Τάξης και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και ακολουθεί το υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε 10.653 αιτήµατα.

Στην τρίτη θέση κατατάσσεται το υπουργείο Εργασίας µε 5.288 αιτήσεις για κάλυψη θέσεων πρώτης ανάγκης, κυρίως στα ασφαλιστικά ταµεία, και κατόπιν έρχεται το υπουργείο Αµυνας µε 3.859 αιτούµενες θέσεις προς κάλυψη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το σύνολο των 36.182 αιτηµάτων το 42% (15.222) αφορά κάλυψη θέσεων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και το 19%, αντίστοιχα, σε κάλυψη θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Πηγή: ethnos.gr


efm_728x90