19/03/2015
Αναδιάταξη δυνάμεων στο κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής

 

Με πρόσθετες αρμοδιότητες οπλίζει τις Διευθύνσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης και Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε μια προσπάθεια να καταστούν ακόμη αποτελεσματικότερες στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαϊδου το τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης που ασχολείται με την αξιολόγηση και στόχευση οφειλετών θα δύναται πλέον να προχωρεί στην ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των οφειλετών, στην ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης για την επιλογή της απαιτούμενης δράσης συμμόρφωσης οφειλετών, αλλά και στην ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης διευκολύνεται πρόσθετα στη προσπάθεια μείωσης της φοροδιαφυγής και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, καθώς προβλέπεται η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, με πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η ίδια απόφαση της κ. Σαββαϊδου προβλέπει πως το τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού, διασταυρώσεων, στατιστικής ανάλυσης και αξιολόγησης ευρημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης θα προχωρεί:

 • Στην εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.
 • Στην αξιολόγηση και στην πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.
 • Στον καθορισμό των κριτηρίων για τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών και ο διαχωρισμός των φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία.
 • Στη τήρηση και ενημέρωση της βάσης δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
 • Στην τήρηση Μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών και στον προγραμματισμό του ελέγχου αυτών.
 • Στη δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα.
 • Στον καθορισμό κριτηρίων και προδιαγραφών για την διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και εν γένει του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τρίτων φορέων, με χρήση της διαδικασίας data – mining.
 • Στην ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.
 • Στην ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό την στόχευση υποθέσεων.
 • Στην διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με το τμήμα απαιτήσεων επιχειρησιακών χρηστών σε θέματα συμμόρφωσης και ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.
 • Στην αξιοποίηση δεδομένων της βάσης καταγγελιών της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και παραβατών μεγάλης φοροδιαφυγής.
 • Σε διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.
 • Στη διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από κάθε πηγή.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90