05/03/2015
Έλεγχοι σε όλη την περιουσία – Με ποιον τρόπο η εφορία παγιδεύει τους φοροφυγάδες

 

«Κρυφά» εισοδήματα αναζητά η εφορία μέσω των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, μετοχών, κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, μερισμάτων και ασφαλιστήριων συμβολαίων. Στο πλαίσιο κατάρτισης του Περιουσιολογίου στο οποίο θα αποτυπώνεται το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ των φορολογουμένων και με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου χρήματος» η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχωρεί στο φακέλωμα των δανείων, καταθέσεων, μετοχών, μερισμάτων και ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαϊδου ζητούνται από τις τράπεζες, το χρηματιστήριο και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αποστείλουν μέχρι τις 31 Μαρτίου αναλυτικά στοιχεία για τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, για τις δόσεις που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για αποπληρωμή στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, για μερίσματα και για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας.

Τα στοιχεία, θα αξιοποιηθούν για διασταυρώσεις που θα πραγματοποιήσει η ΓΓΔΕ για να εντοπιστούν περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι εμφανίζονται για παράδειγμα να καταβάλουν μεγάλα ποσά για την αποπληρωμή δανείων, ενώ την ίδια ώρα δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, αλλά και όσοι επενδύουν στο μεγάλα ποσά στο χρηματιστήριο χωρίς να τα δηλώνουν.

Σύμφωνα με την απόφαση, αυξάνονται τα όρια πάνω από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται σε ετήσια αποστολή στοιχείων για καταθέσεις από 50.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ και για τα χαρτοφυλάκια κινητών αξιών από 100.000 σε 200.000 ευρώ. Ειδικότερα οι τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, το Χρηματιστήριο και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να στείλουν έως τις 31 Μαρτίου στοιχεία για:

1. Καταθέσεις. Αποστέλλονται στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.

Διαβιβάζονται: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την ΤτΕ ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ. β) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού. γ) ΑΦΜ των δικαιούχων ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου. δ) Αριθμός λογαριασμού. ε) Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ. στ) Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ. ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό. η) Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο. θ) Κωδικός νομίσματος.

2. Στοιχεία χαρτοφυλακίου φυσικών προσώπων που αφορούν κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ. Τα στοιχεία αφορούν: α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων. β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, Αριθμός Ταυτότητας ή διαβατηρίου. γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου. δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο. ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

3. Στοιχεία που αφορούν μερίσματα, που διανεμήθηκαν σ' το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

Τα στοιχεία αφορούν: α) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων, β) ΑΦΜ των δικαιούχων, γ) Αριθμό λογαριασμού στο ΣΑΤ (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου. δ) Τη ΔΟΥ στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι. ε) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα. στ) ΑΦΜ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα. ζ) Το ποσό του μερίσματος. η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα., θ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

4. Δάνεια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Τα στοιχεία αφορούν: α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος.β) Είδος δανείου (Στεγαστικό, Καταναλωτικό ή άλλο). γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ. δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου. ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο). στ) Πλήθος οφειλετών/συνοφειλετών. ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου. η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη. θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη.

5. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90