17/02/2015
Ανακοίνωση ΟΕΕ για την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών φοροτεχνικών που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπαρ.Η5 του άρ.1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

 

Στο πλαίσιο της αναγκαίας εκπαίδευσης των Λογιστών Φοροτεχνικών σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Η5 του Άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), θα υλοποιηθούν ενημερωτικά σεμινάρια ως εξής:

 

Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων-Λογιστικοί Κανόνες

Εισηγητής: Σαΐτης Ευθύμιος - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων Υπ. Οικονομικών

Χρόνος Διεξαγωγής: 02 Μαρτίου 2015 (17.00 – 22.00)

 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Εισηγητής: Αναγνώστου Ευθύμιος – Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής

Χρόνος Διεξαγωγής: 03 Μαρτίου 2015 (17.00 – 22.00)

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική (με έναν από τους τρόπους, που αναφέρονται πιο κάτω) για τους Λογιστές Φοροτεχνικούς, οι οποίο θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση έτους 2015. Σημειώνουμε ότι δεν αποτελεί υποχρέωση όσων Λογιστών Φοροτεχνικών έχουν ήδη παρακολουθήσει τα μέχρι τώρα υλοποιηθέντα σεμινάρια και έχουν υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση για το έτος 2015.

Δικαιούχοι παρακολούθησης των σεμιναρίων (εκτός από τους Λογιστές Φοροτεχνικούς που θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση 2015, για τους οποίους είναι υποχρεωτικά) είναι όλοι οι Λογιστές Φοροτεχνικοί και τα Μέλη του ΟΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή στην ετήσια αναγκαία εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ποσού των 30 €. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβάλλουν και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, ανεξαρτήτου της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης. Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει τα μέχρι τώρα υλοποιηθέντα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης χωρίς την υποχρέωση καταβολής εκ νέου του ποσού των 30 €.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η το προαναφερθέν ποσό αφορά στην παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εντάσσονται στην ετήσια αναγκαία εκπαίδευση των Λογιστών Φοροτεχνικών, και καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους Λογιστές Φοροτεχνικούς ή από τα Μέλη του ΟΕΕ εφάπαξ σε ετήσια βάση.

Οι δικαιούχοι Λογιστές Φοροτεχνικοί μπορούν (εφόσον έχουν καταβάλλει το ποσό των 30€) να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

    ·Με τη διαδικασία του LiveStreaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ.

    ·Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΕΕ.Το βιντεοσκοπημένο υλικό παραμένει αναρτημένο στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.

    ·Με δια ζώσης παρακολούθηση στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου (ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, αίθουσα ΕΡΜΗΣ) την ημέρας και ώρα διεξαγωγής του κάθε σεμιναρίου. Όσοι δικαιούχοι επιθυμούν την δια ζώσης παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2015 να υποβάλλουν εδώ αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη διαδικασία που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έντυπο.

 

Ανακοίνωση για το σεμινάριο ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

 

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της αναγκαίας εκπαίδευσης των Λογιστών Φοροτεχνικών θα υλοποιηθεί ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα τις επικαιροποιήσεις των διατάξεων του ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ).

Η υλοποίηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και έκδοση των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων από τις αρμόδιες αρχές. Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση έτους 2015 με προαπαιτούμενη την παρακολούθηση μόνο των μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ΥΔ υλοποιηθέντων σεμιναρίων.

Λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης του σεμιναρίου για τον ΦΠΑ, η παρακολούθηση του δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή της ΥΔ μέχρι και την ημερομηνία πραγματοποίησης του. Όσοι Λογιστές Φοροτεχνικοί υποβάλλουν ΥΔ πριν την υλοποίηση του εν λόγω σεμιναρίου θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησής του χωρίς την υποχρέωση καταβολής εκ νέου του παραβόλου των 30€, όπως και για όποιο άλλο σεμινάριο ενσωματωθεί στην αναγκαία εκπαίδευση το έτος 2015.

 

Πηγή: www.oe-e.gr


efm_728x90