03/02/2015
Επιδείνωση το οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο

 

Νέα επιδείνωση κατέγραψε o ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα τον πρώτο µήνα του 2015 καθώς υποχώρησε, στις 95,3 (από 98,9) µονάδες, δηλαδή στη χαµηλότερη επίδοσή του από τον Φεβρουάριο του 2014.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, που καταρτίζει τον δείκτη, καταγράφεται  µια διαφοροποίηση ανάµεσα στις προσδοκίες των καταναλωτών και σε αυτές των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, σε όλους τους επιµέρους τοµείς της παραγωγής καταγράφεται αποδυνάµωση των προσδοκιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι συνολικά και διακλαδικά οι επιχειρηµατικές προσδοκίες κατά την προεκλογική περίοδο επιδεινώθηκαν σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Από την άλλη πλευρά, και όπως συµβαίνει σχεδόν µε συστηµατικό τρόπο σε κάθε προεκλογική περίοδο, η καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται, επανακάµπτοντας µετά την πτώση του ∆εκεµβρίου.

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συλλογή των δεδοµένων έγινε, σχεδόν στο σύνολό της, κατά την προεκλογική περίοδο και όχι µετά το εκλογικό αποτέλεσµα, προκύπτει ότι η πολιτική αβεβαιότητα επηρέασε περισσότερο τις επιχειρήσεις και λιγότερο τους καταναλωτές. Όσον αφορά στους επιμέρους κλάδους:

*στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες επιδεινώνονται εκ νέου, µε το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα να διευρύνεται και τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να αποδυναµώνονται ελαφρά.
*στις Υπηρεσίες, οι µεταβολές στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και την εξέλιξη της βραχυπρόθεσµης ζήτησης είναι αρνητικές, όπως συµβαίνει και µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, αν και οριακά.
*στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται ελαφρά, ενώ αποδυναµώνονται οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για το επίπεδο των αποθεµάτων δεν µεταβάλλονται.
*στις Κατασκευές, το ισοζύγιο προβλέψεων για την απασχόληση κερδίζει ελαφρά έδαφος, ενώ αντίθετα ο ήδη έντονα αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων διπλασιάζεται στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο βελτιώνονται, όπως συµβαίνει και µε τις προθέσεις για αποταµίευση, αλλά και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.

Το οικονοµικό κλίµα, τον πρώτο µήνα του 2015, βελτιώνεται ήπια σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται αντίστοιχα στις 104,6 (από 104,1) και στις 101,2 (από 100,6) µονάδες, πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του και στις δύο περιπτώσεις.

Στην Ευρωζώνη, η άνοδος του δείκτη που εκπορεύεται από τη βελτίωση των προσδοκιών που καταγράφεται στο Λιανικό εµπόριο και στους καταναλωτές αντισταθµίζεται, εν µέρει µόνο, από την επιδείνωση του κλίµατος σε Υπηρεσίες και Κατασκευές. Οι προσδοκίες στη Βιοµηχανία παραµένουν στα ίδια επίπεδα. Συγκεκριµένα, στη Βιοµηχανία ο σχετικός δείκτης επί της ουσίας παραµένει σταθερός (+0,2), ενώ η αντίστοιχη µεταβολή στο Λιανικό εµπόριο (+1,6) είναι θετική και στις Υπηρεσίες (-0,8) και τις Κατασκευές (-1,3) αρνητική. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται σηµαντικά τον Ιανουάριο (+2,4), ενώ σε επίπεδο χωρών, οι συνολικές προσδοκίες βελτιώνονται στην Ισπανία (+1,0) την Ιταλία (+2,6) και οριακά στην Γερµανία (+0,4), αλλά επιδεινώνονται οριακά στην Γαλλία (-0,4) και περισσότερο στην Ολλανδία (-1,2).

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90