02/02/2015
Φόρος υπεραξίας για κέρδη από το Χρηματιστήριο για τη χρήση 2014

 

Φόρο εισοδήματος καλούνται να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι που το 2014 είχαν κέρδη από την πώληση μετοχών, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ολόκληρων επιχειρήσεων. Ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 15% επί της διαφοράς μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαϊδου:

Σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπόκειται κάθε υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, καθώς επίσης και από τη μεταβίβαση των ακόλουθων τίτλων:

- μετοχών σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,

- μετοχών και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%,

- μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες,

- κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων

- παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που οι παραπάνω τίτλοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ο φόρος 15% επιβάλλεται, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η-1-2009 και εξής.

Εισηγμένες 
Ειδικά για την υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, διευκρινίζεται ότι εφόσον αυτή αφορά τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1η-1-2009, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90