31/08/2015
Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων στις 2/9/15

 

Τη διενέργεια στις 2 Σεπτεμβρίου δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή,  ποσού 875 εκατ. ευρώ, λήξεως 4 Μαρτίου 2016 ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 (Τ+2).

Σημειώνεται πως στην αντίστοιχη έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων στις 5 Αυγούστου το Δημόσιο δανείσθηκε 1 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,97%.

Η δημοπρασία της 2ας Σεπτεμβρίου θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90