01/01/2015
Εγκύκλιος για την επίλυση των εκκρεμών εισφορών των δικηγόρων

 

Εγκύκλιος για την επίλυση των εκκρεμών εισφορών των δικηγόρων υπεγράφη σήμερα από τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Σε αυτή αναφέρεται ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από τους δικηγόρους κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2014 έως 30.6.2014 και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής.

Αντίστοιχα, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αυτού (2014).

Για το μέλλον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα ισχύουν τα εξής:

«α. Όσον αφορά στα «αποϋλοποιημένα» ένσημα, που καταβάλλονται δια της έκδοσης του οικείου γραμματίου προκαταβολής, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, αυτά εκπίπτουν στον χρόνο πραγματικής καταβολής τους, δηλαδή στον χρόνο, κατά τον οποίο εκδόθηκε το ως άνω γραμμάτιο.

β. Όσον αφορά στα «κινητά»ένσημα, τα οποία έχουν αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους και τα οποία επικολλώνται στο οικείο ασφαλιστικό βιβλιάριο, αυτά αποτελούν δαπάνη του ιδίου φορολογικού έτους με ημερομηνία 31/12.

γ. Τέλος, η χρηματική διαφορά, που προκύπτει μεταξύ του ύψους των αγορασθέντων ενσήμων («αποϋλοποιημένων»-«κινητών») και του συνολικού ύψους της ασφαλιστικής υποχρέωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατ’ έτος από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτει στον χρόνο πραγματικής καταβολής της, δηλαδή στον χρόνο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική κατάθεση στο λογαριασμό του ασφαλιστικού φορέα».

 

Πηγή: news247.gr


efm_728x90