10/12/2014
Από 8 Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή τροποποιήσεων στο ωράριο εργαζομένων

 

Ο Ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (258/Α/8-12-2014) και η ισχύς του ξεκίνησε από τη στιγμή της δημοσίευσης.

Έτσι:

Στο άρθρο 55 προβλέπεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α΄ 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του N.4144/2013 (Α΄ 88) διατηρείται.

Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή, γιατί η ηλεκτρονική υποβολή της τροποποίησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Με τον ίδιο Νόμο, επίσης, προβλέπεται η σύσταση στο ΕΡΓΑΝΗ του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ» όπου θα καταχωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού θα καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο καθορίζεται ο τρόπος ασφάλισης των υποτρόφων του ΙΚΥ, που αποκτούν επαγγελματική εμπειρία μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

 

Πηγή: www.oenet.gr


efm_728x90