31/10/2014
Ετήσιο τέλος θα επιβάλλει η ΕΚΤ στα υπό εποπτεία τραπεζικά ιδρύματα

 

Ετήσιο τέλος θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις τράπεζες που εποπτεύει.

Στις 4 Νοεμβρίου 2014 η ΕΚΤ θα αναλάβει καθήκοντα εποπτείας των τραπεζών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και χθες δημοσίευσε κανονισμό σχετικά με τα εποπτικά τέλη που θα επιβάλει στα υπό εποπτεία τραπεζικά ιδρύματα.

Ο κανονισμός σχετικά με τα εποπτικά τέλη καθορίζει πώς η ΕΚΤ ανακτά τις δαπάνες που τη βαρύνουν σε ό,τι αφορά την εποπτεία του τραπεζικού τομέα εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Συγκεκριμένα, καθορίζει τις ρυθμίσεις βάσει των οποίων η ΕΚΤ θα επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος για τις δαπάνες που θα προκύπτουν κατά την άσκηση των νέων εποπτικών της καθηκόντων.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον κανονισμό 1024/2013 με τον οποίο ανατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ειδικά καθήκοντα σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει ετήσιο τέλος εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Ωστόσο, τα τέλη θα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες που βαρύνουν την ΕΚΤ βάσει των καθηκόντων τα οποία της ανατίθενται και να μην υπερβαίνουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τα καθήκοντα αυτά. Ειδικότερα:

  • Τα τέλη υπολογίζονται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης μέσα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν τη σπουδαιότητα και το προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των σταθμισμένων βάσει κινδύνου στοιχείων του ενεργητικού.
  • Βάση υπολογισμού του ετήσιου τέλους εποπτείας για συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος είναι η εκτίμηση για τις δαπάνες που αφορούν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων για το εν λόγω έτος.
  • Η ΕΚΤ δύναται να ζητά προκαταβολικές πληρωμές όσον αφορά τα τέλη εποπτείας οι οποίες θα βασίζονται σε λογικό υπολογισμό.
  • Η ΕΚΤ θα επικοινωνεί με την αρμόδια εθνική αρμόδια αρχή προτού αποφασίσει σχετικά με το τελικό ύψος του τέλους, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η εποπτεία παραμένει αποδοτική ως προς το κόστος και λογική για όλα τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα και υποκαταστήματα.
  • Η ΕΚΤ θα κοινοποιεί στα πιστωτικά ιδρύματα και υποκαταστήματα τη βάση υπολογισμού του ετήσιου τέλους εποπτείας.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90