16/10/2014
Η ΕΚΤ θα γνωμοδοτήσει για τον αναβαλλόμενο φόρο των ελληνικών τραπεζών

 

Στην διευκρίνιση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η υπεύθυνη για να δημοσιεύσει νομική γνωμοδότηση σχετικά με τις αλλαγές στον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) απαντώντας σε ερώτημα του in.gr για τις νέες μεταβολές που επέρχονται στις προσφάτως ψηφισμένες διατάξεις με την νέα τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
 

Καθώς πληροφορίες έφεραν την ΕΒΑ και την ΕΚΤ να έχουν ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές στο νόμο για τον αναβαλλόμενο φόρο που ψηφίσθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου από τη Βουλή, το in.gr απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για περισσότερες διευκρινίσεις.

Από την πλευρά της EBA διευκρινίσθηκε πως για το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου έγιναν «μόνο εποπτικές συζητήσεις» σε σχέση με την συμμόρφωση των διατάξεων με το Κανονισμό της ΕΕ για τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (CRR) κάτι που όπως διευκρινίσθηκε είναι «κοινή πρακτική» και συνέβη στο παρελθόν και με τις περιπτώσεις της Πορτογαλίας και τις Ισπανίας.

Αναφορικά με το σύννομο των διατάξεων η ΕΒΑ παρέπεμψε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τονίζοντας πως «υπεύθυνη να δημοσιεύσει νομική γνωμοδότηση σχετικά με τις αλλαγές στην εθνική νομοθεσία είναι η ΕΚΤ».

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η εκπρόθεσμη τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή υιοθετεί στο σύνολό της τη λογική που εφαρμόσθηκε στον αναβαλλόμενο φόρο των πορτογαλικών τραπεζών, συνεπάγεται πως η ΕΚΤ δεν θα απορρίψει την ελληνική νομοθετική πρωτοβουλία.

Αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις γνώμες που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών -και ειδικά στην τελευταία της γνώμη για το μοντέλο τη Πορτογαλίας – δείχνει πως δεν επικροτεί τον λογιστικό αυτό χειρισμό καθώς αφήνει εκτεθειμένα τα κράτη μέλη από τη σκοπιά του δημόσιου χρέους και τη βιωσιμότητα του, δεν θα θέσει εμπόδια στην Ελλάδα.

Πάντως, θέση της ΕΚΤ παραμένει ότι ο αναβαλλόμενος φόρος δεν συμβάλει στο να σπάσει ο δεσμός μεταξύ του τραπεζικού τομέα και του δημόσιου χρέους, αλλά και ότι η μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογίας σε φορολογική πίστωση μειώνει τα κίνητρα ή και την κανονιστική ανάγκη προκειμένου οι μέτοχοι να εισφέρουν νέα κεφάλαια στα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 20 ημερών θα παρουσιασθεί σήμερα Πέμπτη στη Βουλή για να υποστηρίξει την τροπολογία για τον αναβαλλόμενο φόρο. Η συζήτηση αναμένεται να γίνει σε υψηλούς τόνους αφενός διότι η τροπολογία κατατίθεται εκ νέου ως εκπρόθεσμη , αφετέρου διότι και η νέα αυτή διάταξη έρχεται προς ψήφιση πριν γνωμοδοτήσει για το περιεχόμενο της η ΕΚΤ, κάτι που δεν αποκλείει πως θα αλλάξει εκ νέου στο κοντινό μέλλον.

Το πρόβλημα των warrants

Η τροπολογία που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή προβλέπει πως σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης και κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συμψηφισθεί, το νομικό πρόσωπο έχει πλέον άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το μη συμψηφισθέν ποσό, η οποία καλύπτεται εντός ενός μήνα από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (warrants ), οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 110% του ποσού της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που σχηματίζει το νομικό πρόσωπο αποκλειστικά για αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου και την έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ανωτέρω παραστατικοί τίτλοι είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, οι οποίες μπορούν να εκδοθούν υπέρ το άρτιο, είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι και οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν εντός ευλόγου διαστήματος δικαίωμα εξαγοράς τους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων.

Τα νέα warrants που προβλέπει η τροπολογία για τον αναβαλλόμενο θα δημιουργήσουν «εμπλοκές» στις περιπτώσεις των Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank μόνον εάν μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 -οπότε είναι η 9η και τελευταία περίοδος εξάσκησης των warrants που εξέδωσε το ΤΧΣ το 2013-  οι απαιτήσεις από μετατροπή των οριζόμενων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων δεν συμψηφισθούν στο σύνολο τους με το φόρο εισοδήματος των τραπεζών ή των συνδεδεμένων τους εταιρειών.

Αλλά εάν τελικά αυτό το αρνητικό σενάριο επαληθευτεί τότε ενδεχομένως να υπάρξουν σοβαρές νομικές εμπλοκές.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90