18/07/2014
Οι 9 φόροι που «πνίγουν» το Χρηματιστήριο - Αλλαγές ζητούν οι επενδυτές

 

Εννέα προτάσεις για φορολογικές ρυθμίσεις έστειλαν τη Δευτέρα στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη (με κοινοποίηση στον υφυπουργό Γ. Μαυραγάνη και τη Γενική Γραμματέα Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο ΣΜΕΧΑ, η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Στόχος των προτάσεων ήταν να ανακοπεί η συνεχής απομείωση πελατείας των εγχώριων ΑΕΠΕΥ και Πιστωτικών Ιδρυμάτων που επιλέγουν επενδυτικά σχήματα αλλοδαπής και να καταστεί φιλικό το υφιστάμενο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως στόχο να ενισχύσουν με κάθε θεμιτό τρόπο το θετικό κλίμα για την οικονομία και να διευκολύνουν τις συνθήκες εισροής επενδυτικών κεφαλαίων. Γενικότερα, το κλίμα των προτάσεων εντάσσεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά χρηματιστηριακά πρότυπα, τα οποία ζητούν οι θεσμικοί παράγοντες να ισχύσουν και στην Ελλάδα. Οι πέντε φορείς βασίζουν τις προτάσεις τους στη μελέτη της Ernst & Young για τη συγκριτική επισκόπηση του σχετικού φορολογικού πλαισίου σε 13 ευρωπαϊκές αγορές. Οι επιβεβλημένες ρυθμίσεις αφορούν:

Tην αποσύνδεση για τα φυσικά πρόσωπα, των εσόδων από μεταβίβαση τίτλων, από τη φορολογία, βάσει των διατάξεων για τα επιχειρηματικά κέρδη, δηλαδή τη μη εφαρμογή στους τίτλους του τεκμηρίου «συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών πράξεων» και την κατάργηση της έννοιας του «επαγγελματία επενδυτή» που δεν συναντώνται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και δημιουργούν πολλά πρακτικά προβλήματα.

Τον πλήρη συμψηφισμό κερδών-ζημιών πρώτα ανά κατηγορία τίτλων (asset class) και ακολούθως μεταξύ κατηγοριών τίτλων (across asset classes) σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών αγορών.

Την εφαρμογή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις τίτλων που αποκτώνται από 1/1/2014 και μετά (grandfathering rule) με ταυτόχρονη θέσπιση τη δυνατότητα προσαρμογής των τιμών κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίλτων ως εταιρικών πράξεων (όπως split, reverse split, διανομή δωρεάν μετοχών). Προτείνεται οι διατάξεις του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων να εφαρμόζονται σε όλους τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί από 1/1/2009 και μετά, όπως ισχύει για τις εισηγμένες μετοχές.

Τον εξορθολογισμό της φορολογίας των κατοίκων αλλοδαπής. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι ξένοι κάτοικοι χωρίς μόνιμη εγκατάσταση δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας. Προτείνεται η ρητή επέκταση απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων εκτός των ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου.

Επίσης προτείνεται η υιοθέτηση επενδυτικά φιλικής διαδικασίας για την ικανοποίηση της προβλεπόμενης υποχρέωσης των φυσικών προσώπων κατοίκων σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας να προσκομίσουν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, προκειμένου να τύχουν απαλλαγής.

Την απάλειψη των αντικινήτρων του φορολογικού καθεστώτος για την έκδοση εταιρικών ομολόγων ελληνικών εταιρειών μέσω εξομοίωσης της φορολογίας τόκων και υπεραξίας από τα εταιρικά ομόλογα για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ουσιαστικά ζητά να ισχύει το ίδιο καθεστώς με τα κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, όπως ίσχυε μέχρι την 1/1/2014. Στη μελέτη της Ernst & Young αναφέρεται ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν υφίστανται διαφοροποιήσεις σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

Προτείνεται επίσης η απαλλαγή από τον φόρο συναλλαγών, των συναλλαγών intraday, καθώς το δημοσιονομικό κόστος των περίπου 4 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς και του φόρου επί των πωλήσεων που πραγματοποιούν οι ειδικοί διαπραγματευτές επί ξένων τίτλων εισηγμένων παράλληλα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στην έκθεση τονίζεται ότι στις ευρωπαϊκές αγορές, δεν επιβάλλεται ταυτόχρονα φόρος υπεραξίας και φόρος συναλλαγών.

Φορολογική εξομοίωση διαφόρων κατηγοριών οργανισμών συλλογικών ή εναλλακτικών επενδύσεων

Σε ό,τι αφορά τους θεσμικούς επενδυτές ζητούν την απαλλαγή από τον φόρο συναλλαγών πώλησης και από τον φόρο υπεραξίας των χρηματιστηριακών μεταβιβάσεων μετοχών ή μεριδίων των ΑΕΕΧ, ΑΕ Εκμετάλλευσης Ακινήτων, (ΑΕΕΠ) και των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

Ζητούν επίσης να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση ως μερίσματα, τα εισοδήματα από κέρδη, τα οποία δεν προέρχονται από συμμετοχές σε συλλογικές και εναλλακτικές επενδύσεις.

Την εξομοίωση του φορολογικού καθεστώτος των Ειδικών Επενδυτικών Σχημάτων με αυτό των Α.Ε. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Φιλικό
Στόχος των προτάσεων ήταν να ανακοπεί η συνεχής απομείωση πελατείας των εγχώριων ΑΕΠΕΥ και Πιστωτικών Ιδρυμάτων που επιλέγουν επενδυτικά σχήματα αλλοδαπής και να καταστεί φιλικό το υφιστάμενο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Οι προτάσεις αυτές έχουν ως στόχο να ενισχύσουν με κάθε θεμιτό τρόπο το θετικό κλίμα για την οικονομία και να διευκολύνουν τις συνθήκες εισροής επενδυτικών κεφαλαίων.

Ευρωπαϊκά πρότυπα
Το κλίμα των προτάσεων εντάσσεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά χρηματιστηριακά πρότυπα, τα οποία ζητούν οι θεσμικοί παράγοντες να ισχύσουν και στην Ελλάδα. Οι πέντε φορείς βασίζουν τις προτάσεις τους στη μελέτη της Ernst & Young για τη συγκριτική επισκόπηση του σχετικού φορολογικού πλαισίου σε 13 ευρωπαϊκές αγορές.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90