26/06/2014
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο διορισμός της Αικατερίνης Σαββαΐδου στη θέση του ΓΓΔΕ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο διορισμός της Αικατερίνης Σαββαΐδου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Η κ. Σαββαΐδου λαμβάνει τη θέση του Χάρη Θεοχάρη.

Αναλυτικά το ΦΕΚ:

Αρ. Φύλλου 360
25 Ιουνίου 2014
ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 20 της 25.6.2014
Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

β. Τις διατάξεις της περίπτωσης 1 και της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2
της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» (Α΄ 222), όπως ισχύει.

2. Την Δ1Α18769ΕΞ/2014ΕΜΠ/24.6.2014 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:
Επιλέγει και διορίζει την Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου, (Α.Δ.Τ. Φ382052), στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Οικονομικών 11011/24.6.2014).

(Αριθμ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου 6211930353/17.1.2014).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90