25/06/2014
Προς παραγραφή υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών οι ανεξόφλητες αυτούσιες χρηματικές παρακαταθήκες που έχουν συσταθεί προς 25 ετών

 

Εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, το Ταμείο θα δημοσιεύσει τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πρόσκληση προς καθέναν που αξιώνει δικαιώματα επί αυτών των παρακαταθηκών

Επισπεύδεται η διαδικασία παραγραφής υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων όλων των ανεξόφλητων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών, πλην εκείνων που αφορούν σε αποζημιώσεις από απαλλοτριώσεις, που έχουν συσταθεί προ είκοσι πέντε ετών.

Με τροπολογία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα προβλέπεται πως όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες και χρηματικές παρακαταθήκες, με εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που έχουν συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν την 1η Ιανουαρίου 1989, παραγράφονται υπέρ αυτού μετά την παρέλευση συγκεκριμένης προθεσμίας ολίγων μηνών.

Εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, επί του οποίου προστέθηκε η τροπολογία, το Ταμείο δημοσιεύει τουλάχιστον σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας των Αθηνών πρόσκληση προς καθέναν που αξιώνει δικαιώματα επί αυτών των παρακαταθηκών, αυτούσιων και χρηματικών, να υποβάλει αίτηση προς το Ταμείο, μαζί με όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία της αίτησής του, προς απόδοση σε αυτόν της παρακαταθήκης. Η ίδια πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αναρτάται σε όλα τα καταστήματα του Ταμείου.

Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο μηνών, από τη δεύτερη δημοσίευση στις εφημερίδες, οι μεν χρηματικές παρακαταθήκες παραγράφονται υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων οι δε αυτούσιες παρακαταθήκες παραγράφονται και εκποιούνται υπέρ του Ταμείου.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90