13/06/2014
Πόλος έλξης διεθνών επενδυτών ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος.

 

Την εκτίμηση ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εξέφρασε σήμερα η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου δημοσιοποιώντας την ετήσια οικονομική έκθεση του ΤΧΣ για τη χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, το Ταμείο έλαβε ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) την 31/05/2013 ονομαστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ και αύξησε το κεφάλαιο του στο ποσό των 49,7 δισ. ευρώ. Κατά τον Μάιο και Ιούνιο του 2013 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν τις αυξήσεις των μετοχικών τους κεφαλαίων και τους καταβλήθηκαν ομόλογα του EFSF ονομαστικής αξίας 24,99 δισ. ευρώ και εύλογης αξίας 25,52 δισ. ευρώ.

Κατά το 2013 τα έσοδα του ΤΧΣ από τόκους ανήλθαν σε 167,6 εκατ. ευρώ, έναντι 232,3 εκατ. ευρώ για το 2012. Η μείωση των εσόδων από τόκους έναντι του 2012 οφείλεται στη μείωση των ομολόγων EFSF που διακρατούσε το Ταμείο για τις  ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης του 2013 και στη μείωση του επιτοκίου βάσης των ομολόγων EFSF (6M Euribor).

Κατά το 2013 τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στο ποσό των 110,7 εκατ. ευρώ, έναντι 665,8 εκατ. ευρώ για το 2012. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην εφάπαξ προμήθεια προεγγραφής των 555,6 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε από τις τράπεζες το Δεκέμβριο του 2012 στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Η ζημιά του ΤΧΣ από απομείωση και προβλέψεις για το 2013 ανήλθε στο ποσό των 4,32 δισ. ευρώ και αφορά στην απομείωση των απαιτήσεων από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες. Οι ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθαν σε 5,98 δισ. ευρώ και αφορούν στην ζημιά από αποτίμηση από τις συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (3,7 δισ. ευρώ) και την ζημιά αποτίμησης από τα δικαιώματα (2,28 δισ. ευρώ).

Κατά τη χρήση 2013 οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ,  έναντι ποσού 2 εκατ. ευρώ για το 2012. Ο αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού και Διοίκησης του Ταμείου κατά την 31/12/2013 ανερχόταν σε 22, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός κατά τη 31/12/2012 ήταν 20 άτομα.

Τα γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά το 2013 ανήλθαν στο ποσό των 11 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ για το 2012. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αμοιβές επενδυτικών τραπεζών για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και άλλων συναλλαγών των συστημικών τραπεζών, καθώς επίσης και στην πώληση των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, και σε έξοδα θεματοφυλακής για τις μετοχές των ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών που κατέχει το Ταμείο.

Κατά την 31/12/2013 η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου ανερχόταν σε 22,5 δισ. ευρώ και οι απαιτήσεις από τις τράπεζες που τελούν υπό εκκαθάριση ανήλθε στα 2,85 δισ. ευρώ. Κατά το 2013 η ζημιά του ΤΧΣ ανήλθε στο ποσό των 9,6 δισ. ευρώ και οι συσσωρευμένες ζημιές στο ποσό των 15,2 δισ. ευρώ. Δεδομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της αύξησης του συσσωρευμένου ελλείμματος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 34,4 δισ. ευρώ το 2013 έναντι ποσού 36,82 δισ. ευρώ το 2012.

Προοπτικές

Η ετήσια οικονομική έκθεση του ΤΧΣ κάνει λόγο και για τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος. Ειδικά αναφέρεται στα stress tests της ΕΕ Όπως σημειώνει κατόπιν των πρόσφατων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου οι κεφαλαιακοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών υπερβαίνουν το κατώτατο εποπτικό όριο και η επόμενη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης των στοιχείων ενεργητικού τους (Asset Quality Review - AQR) και τα stress tests της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking authority - EBA), που αναμένονται τον Οκτώβριο του 2014.

Για τα σχέδια αναδιάρθρωσης των συστημικών τραπεζών σημειώνει πως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τράπεζες που λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση πρέπει να υποβάλλουν ένα 5ετές σχέδιο αναδιάρθρωσης στην DG COMP και ότι συνεπεία των συγχωνεύσεων και εξαγορών που έλαβαν χώρα στον τραπεζικό τομέα, πρέπει να υποβληθούν αναθεωρημένα σχέδια αναδιάρθρωσης εγκεκριμένα από το Ταμείο στη DG Comp προς έγκριση.

Σχολιάζοντας την έκθεση του ΤΧΣ η Διευθύνουσα Σύμβουλος η κ. Σακελλαρίου ανέφερε πως στις 31.12.2013 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ταμείου, που αντικατοπτρίζει δυνητική αξία ανάκτησης, ανερχόταν στα 34,4 δισ. ευρώ και ήταν υπερδιπλάσιο της αρχικής εκτίμησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που περιλαμβάνεται στην έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας. «Η εξέλιξη αυτή βασίζεται στις αξιοσημείωτες προσπάθειες αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και τη βελτίωση του κλίματος των αγορών για τις ελληνικές τράπεζες», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια η διαφορά από το αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο των 49,7 δισ. ευρώ προέρχεται κυρίως από τις σωρευτικές απώλειες που προέκυψαν από τις διαδικασίες εξυγίανσης των μη συστημικών τραπεζών οι οποίες ανήλθαν σε 11,3 δισ. ευρώ και τη ζημία από τα warrants η οποία ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ.

Η κ. Σακελλαρίου είπε πως οι αναφερόμενες ζημίες από τα warrants είναι καθαρά λογιστικές, ίσες με τη χρηματιστηριακή αξία των warrants ενώ η έκδοσή τους έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου. «Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο τα ποσά που δίδονται για εξυγιάνσεις δεν προσδιορίζονται από το Ταμείο, ενώ και τα ποσά που ανακτώνται από τις εκκαθαρίσεις δεν τελούν υπό τον έλεγχο του» ξεκαθάρισε.

Η ίδια ανάφερε πως 2013 το ΤΧΣ υλοποίησε μια σειρά ενεργειών που συνέβαλαν αποφασιστικά στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, την αναδιάρθρωση και διαμόρφωσή του σε πιο υγιείς και ανταγωνιστικές βάσεις καθώς και την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας.

«Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δημιούργησε τις συνθήκες με τις οποίες ο τραπεζικός κλάδος  ισχυροποιήθηκε και αποτέλεσε πόλο έλξης για την προσέλκυση σημαντικών διεθνών επενδυτών. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος με τέσσερεις υγιείς και σταθερούς πυλώνες είναι πλέον σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» είπε χαρακτηριστικά.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90