07/06/2014
ΤΕΚΕ: Πλεόνασμα 207 εκατ. ευρώ κατέγραψε για το 2013.

 

Πλεόνασμα 207 εκατ. ευρώ κατέγραψε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) το 2013.
Σκοπός του ΤΕΚΕ είναι η  καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές-πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, με στόχο τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η αποζημίωση για το σύνολο των καλυπτόμενων καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 100.000 ευρώ. Το όριο της καλύψεως των πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς παρεχόμενες σ' αυτούς επενδυτικές υπηρεσίες είναι 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2013 έως 31-12-2013 του ΤΕΚΕ το πλεόνασμα του κυρίου κεφαλαίου κάλυψης καταθέσεων ανήλθε το 2013 στα 54,9 εκατ. ευρώ και το πλεόνασμα του σκέλους εξυγίανσης σε 152,1 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί πως το σύνολο των διαθέσιμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του ΤΕΚΕ στο τέλος του 2010 ήταν 1,4 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των συσσωρευμένων πόρων που διαχειριζόταν το ΤΕΚΕ ήταν 2,97 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση της διάσωσης της Proton Bank, το ΤΕΚΕ κάλυψε μια διαφορά στα στοιχεία παθητικού ύψους 720-740 εκατ ευρώ υπό την μορφή κατάθεσης καθώς αφαιρέθηκαν από τον ισολογισμό της τράπεζας πάνω από 830 εκατ κυρίως δάνεια.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90