03/06/2014
Διαδικασία αξιολόγησης για την απόκτηση Α΄ Τάξης Λογιστή Φοροτεχνικού.

 

Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που αναφέρονται στον πίνακα υποψηφίων για την απόκτηση της Α΄ Τάξης,  έχουν υποχρέωση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης.

Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης έχει ορισθεί η Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται η Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 και ώρα 24.00. Μετά το πέρας του ορισθέντος χρονικού ορίου το σύστημα κλείνει αυτόματα και οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό.

Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος οι αξιολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, οι οποίες θα είναι κατανεμημένες σε ομάδες ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο ως εξής:

Εκπαιδευτική Ενότητα

Αριθμός ερωτήσεων
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 25
Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση 25
Στοιχεία Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10
Διαδικασίες Τέλους Χρήσης 15
Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα 25

 

Οι αξιολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της σειράς των εκπαιδευτικών ενοτήτων προκειμένου να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Η χρονική διάρκεια για την απάντηση του αριθμού των ερωτήσεων μίας εκπαιδευτικής ενότητας έχει ορισθεί σε τρεις (3) ώρες από την έναρξη της (π.χ. εάν ο αξιολογούμενος ξεκινήσει την αξιολόγησή του στην ενότητα «Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση» στις 10.00 μίας συγκεκριμένης ημέρας, θα πρέπει να ολοκληρώσει και τις 25 ερωτήσεις μέχρι τις 13.00 το αργότερο της ίδιας ημέρας). Δεν είναι εφικτή η διακοπή εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των ερωτήσεων μίας ενότητας.

Οι επόμενες ενότητες μπορούν να επιλεγούν από τον αξιολογούμενο σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, πάντα εντός του ορίου, το οποίο έχει ορισθεί ως λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης (Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 και ώρα 24.00).

Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών εκ των οποίων μία και μόνο είναι η σωστή. Οι αξιολογούμενοι οφείλουν να επιλέξουν μία από τις εναλλακτικές απαντήσεις και το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης αναγνωρίζει αυτόματα εάν η επιλογή τους είναι σωστή ή λάθος.

Με την επιλογή μίας εκπαιδευτικής ενότητας θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή η πρώτη ερώτηση της ενότητας αυτής. Μόλις η πρώτη ερώτηση απαντηθεί, θα εμφανιστεί η δεύτερη, και η διαδικασία θα συνεχισθεί με τη διαδοχική εμφάνιση και απάντηση του συνόλου των ερωτήσεων της εν λόγω ενότητας εντός του χρονικού ορίου των τριών (3) ωρών.  Για την απάντηση κάθε μίας ερώτησης δίνεται απεριόριστος χρόνος (εντός πάντα του χρονικού ορίου των 3 ωρών).

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων μίας εκπαιδευτικής ενότητας οι αξιολογούμενοι θα μπορούν να δουν το αποτέλεσμα των απαντήσεών τους σε αυτή την ενότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα πρέπει οι υποψήφιοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις και των πέντε (5) εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Μετά την αξιολόγησή του σε όλες τις ενότητες  το σύστημα θα εμφανίζει στον εκπαιδευόμενο το ποσοστό επιτυχίας του. Ως ποσοστό επιτυχίας για την απόκτηση της Α’ Τάξης έχει ορισθεί το 50%. Δηλαδή κάθε εκπαιδευόμενος για να λάβει την Α’ Τάξη Λογιστή Φοροτεχνικού θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε 50 τουλάχιστον από τις 100 του συνόλου των ερωτήσεων.

Επίσης θα υπάρχουν ερωτήσεις και στην ενότητα «Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών», οι οποίες δεν βαθμολογούνται αλλά αφορούν μόνο στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Προτείνεται στους εκπαιδευόμενους να προβούν στη μελέτη του διαθέσιμου υλικού και στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης σε αυτή την ενότητα, προκειμένου να ενημερωθούν πιο διεξοδικά για το σημαντικό και χρήσιμο για τον επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό καινοτόμο θεσμό του Κώδικα Δεοντολογίας τους.

Αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο της Υπηρεσίας Πληροφορικής, το οποίο είναι διαθέσιμο με την είσοδο στην Υπηρεσία Ενημέρωσης.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 210 52028528. 

Πηγή: www.oe-e.gr


efm_728x90