19/05/2014
Οι κλάδοι οι οποίοι εξαπατούν συχνότερα τους καταναλωτές

 

Το μεγάλο όγκο καταγγελιών εκ μέρους των καταναλωτών συνεχίζουν, να συγκεντρώνουν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που αναδεικνύονται στον εμπορικό κλάδο με τις περισσότερες αναφορές.

Ακολουθούν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που εμπεριέχουν αναφορές τόσο κατά πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και κατά ασφαλιστικών εταιρειών και ο κλάδος των γενικών καταναλωτικών αγαθών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, για το 2013. O αριθμός των αναφορών, που υποβλήθηκαν εντός του 2013 στην Αρχή, είναι αυξημένος κατά 16,1% σε σχέση με το 2012, σημειώνοντας πορεία αντιστρόφως ανάλογη της πτώσης (κατά 6,7%) της ιδιωτικής κατανάλωσης στο αντίστοιχο διάστημα.

Η μεγαλύτερη αύξηση αναφορών εντοπίζεται στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Οι γυναίκες φαίνονται να είναι πιο δραστήριες όσον αφορά στην υποβολή των σχετικών αναφορών, καθώς στην Αρχή υποβλήθηκαν κατά 61,3% από γυναίκες και κατά 38,7% από άνδρες. Εξάλλου, το 33,7% με το των αναφορών να προέρχεται από διαμένοντες καταναλωτές εκτός Αττικής.

Οι καταναλωτές καταγγέλλουν - κατά κύριο λόγο - στην Αρχή οικονομικές διαφορές (για παράδειγμα εσφαλμένους λογαριασμούς, αδικαιολόγητες τιμολογήσεις,κλπ), θέματα που αφορούν την ποιότητα και την παροχή των αγαθών (π.χ εμφάνιση ελαττωμάτων, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, απροειδοποίητη αναστολή της εκτέλεσης παραγγελιών ή της παροχής υπηρεσιών), καθώς επίσης θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης συμβάσεων (π.χ. πλημμελή ενημέρωση του καταναλωτή προ της σύναψης της σχετικής συμβάσεως, μονομερή τροποποίηση συμβατικών όρων, άρνηση δικαιώματος υπαναχώρησης κλπ).

Τα ποσά που αποδόθηκαν στους καταναλωτές ύστερα από φιλική επίλυση των διαφορών τους με εμπόρους με την επιτυχή διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ανήλθαν σε €753.475.

Από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή το 80,5% των αναφορών καταλήγουν σε φιλική διευθέτηση, εντός χρόνου, που δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τις 84 ημέρες.

Ο χρόνος επίλυσης γίνεται αρκετά μικρότερος και πλέον ανέρχεται σε 51 ημέρες.

Το υψηλότερο ποσοστό φιλικής επίλυσης εμφανίζει ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (91,5 %), ενώ το χαμηλότερο ο κλάδος της υγείας (46,3 %).

Επίσης, εξαιρετικά δύσκολες διαφορές, για τις οποίες προκύπτει ανάγκη διατύπωσης έγγραφου Πορίσματος - Σύστασης της Αρχής ως ύστατου διαμεσολαβητικού μέτρου, επιλύονται σε ποσοστό 40,1%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη ότι υποθέσεις που είναι δύσκολες και που παραμένουν ανεπίλυτες, συχνά καταλήγουν στις δικαστικές αίθουσες.

Επίσης, η Αρχή παρενέβη αυτεπαγγέλτως στο θέμα της περυσινής αύξησης του ελάχιστου χρόνου χρέωσης των φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας (από 30 δευτερόλεπτα, πρώτα σε 45 και στη συνέχεια, σε 60 δευτερόλεπτα).

Ως προς το θέμα αυτό ο Συνήγορος του καταναλωτή απηύθυνε δημοσίως σύσταση σε όλους τους παρόχους να καθορίσουν τον χρόνο χρέωσης στον πραγματικό χρόνο ομιλίας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος χρήσης κινητής τηλεφωνίας πολλαπλασιάζεται για μεγάλο αριθμό καταναλωτών, και οι καταναλωτές ενδέχεται να παραπλανιούνται ως προς την πραγματική διάρκεια του παρεχομένου παγίου χρόνου κλήσεων, αφού δεν μπορούν να υπολογίσουν με ασφάλεια τον εναπομείναντα χρόνο ομιλίας των προγραμμάτων τους, με αρνητική συνέπεια την πραγματοποίηση κλήσεων και πέραν του εντός παγίου χρόνου ομιλίας.

 

Πηγή: www.news.gr


efm_728x90